วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ CSG / EQF  15  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร