วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Advancing Migrant Education for Better Protection ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  12  นายธีรภาพ ธิติวัฒนะ