วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  50  นางณัฐชญา ศรีมี
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้างงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  25  นางณัฐชญา ศรีมี
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - อบรมผู้รับผิดชอบระบบ Obec Academy Admin และ Office 365  2  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - จัดทำข้อมูลการวิจัยตามโครงการ react2  4  นายพงศกรณ์ ทองคำ