วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - เข้าร่วมการประชุมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ  5  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ห้องประชุมพาเจริญ 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำหรับ MLC ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  36  นางสาวโญทาแอ่