วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  5  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
Zoom 13.00-16.30   -  การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  130  นายศุภกิจ ภู่จันทร์
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : ๙๓๔ ๙๐๓๓ ๕๗๒๐ Passcode : ๙๓๖๙๙๒ สพฐ.  5  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม