วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว MECC  5  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
Zoom 13.00-16.30   - ประชุมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  10  นายศุภกิจ ภู่จันทร์
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - รับทราบแนวปฏิบัติรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร  5  นางสาวกาญจนา ทองคำมา