วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
Zoom 13.00-16.30   - ประชุมงานศิลปะหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70  20  นายศุภกิจ ภู่จันทร์