วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกาศประกวดราคา  7  นางเพ็ญประกาย ยะล้อม
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - ประชุม ของศน.  20  นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  18  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมชีแจ้ง และแนะนำโครงการที่ทำร่วมกับทางRBB  5  นายธีรภาพ ธิติวัฒนะ