วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 13.00-16.30   - ประชุมบุคลากร สพป.ตาก เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล /กลุ่ม กฏหมายและคดี/กลุ่มพัฒนาฯ เป็นเจ้าภาพ  70  นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง