วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 13.00-16.30   - ประชุมบุคลากรเจ้าภาพกลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  70  นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)  8  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร