วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - การสร้างอัจฉริยะภาพเด็กดอยในยุค Vuca world ด้วย Active Learning ตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ 2566  20  นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - วิเคราะห์โครงการ และพิจารณาการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1  50  นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์