วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมทบทวนแบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา MLCs  20  นางสาวโญทาแอ่
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ประชุมโรงเรียน stand alone  3  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร