วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ประชุมกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2565  13  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - การประชุมองค์กรพันธมิตรด้านการศึกษา  15  นางสาวโญทาแอ่
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมทบทวนแผนการดำเนินโครงการร่วมกับพี่หมู/พี่เจี้ยบ และคณะทำงานฝั่ง MECC (ประชุมภายในเพื่อส่งต่องาน)  9  นายธีรภาพ ธิติวัฒนะ
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   -  ประชุมกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2565  13  นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-12.00   - ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา  25  นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง