วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-12.00   - สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถ  5  นางจันจิรา มงคล