วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - ประชุมวิพากย์แผนพัฒฯา 66-70 แผนปฏิบัติการ 66  50  นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ประชุมออนไลน์ กศจ.  3  น.ส.นิศารัตน์ เรืองสกุล
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - ประชุมหารือร่วมกับทางยูเนสโก  6  นายธีรภาพ ธิติวัฒนะ