วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำ(ร่าง)กรอบแผนพัฒนา 66-70 และแผนปฏิบัติการ 66 และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  30  นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ข้อเสนอ เชิงนโยบายและแนวทางแก้ไขเพื่อลดช่องว่างด้านภาษาในโรงเรียนไทยที่มีนักเรียนข้ามชาติเข้าศึกษาต่อ  5  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร