วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมข้อมูล MLCs  65  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร