วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - จัดเตรียมสถานที่พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  12  น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร