วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - จัดเตียมสถานที่พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสิยาภรณ์ฯ  12  น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ขอบข่ายงานวิจัย  8  นายคนองฤทธิ์ สิงหบุตร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - หารืองานข้อตกลงการจัดการศึกษา RBB  4  นายพงศกรณ์ ทองคำ