วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - การจัดเตรียมสถานที่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  20  น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอ ผอ.กำหนดค่ะ  8  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ปีงบประมาณ 2565  5  นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี