วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - ประชุมผู้แทนเขตพิ้นที่ประจำอำเภอ และประธานกลุ่มโรงเรียน ในการจัดเตรียมงาน  5  นายศุภกิจ ภู่จันทร์