วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - อบรมข้อมูMLCs  65  นางสาวโญทาแอ่
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - ประชุมสถานศึกษาปลอดภัยร่วมกับองค์กร MAP  5  นางสาวภิญญดา รอดคง