วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจำปี 2563 และประจำปี 2564  200  น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
ห้องประชุมพาเจริญ 13.00-16.30   - สพป.เชียงใหม่ เขต 6  35  นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง