[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตาก เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพักนอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เขียน : โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 1316
Bookmark and Share


  โรงเรียนทานผูหญิงพรสม กุณฑลจินดา มีความประสงคจะประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพัก นอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๕๘๘,๖๖๖.๐๐ บาท (หาแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยหกสิบหกบาท ถวน) ตามรรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ขอรับบริการโครงการจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เคลื่อนที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 ต.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 31 ก.ค. 2562
     การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 10 มี.ค. 2562
     การประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 26 ก.พ. 2562
     ประกาศโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสําหรับนักเรียนพักนอน ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.