[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อ เครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สาหรับนักเรียนพักนอน
ผู้เขียน : โรงเรียนกลาโหมราชเสนา
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 1099
Bookmark and Share


 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ แผนงาน

พื้นฐานด้านการและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท
งบดาเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ
เกาะแก่ง รายการค่าอาหาร เครื่องนอน และเครื่องครัว อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สาหรับนักเรียน
พักนอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๙๑๑,๔๖๐ บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ขอความอนุเคราะ ห์ประ ชาสัมพัน ธ์ ผู้สน ใจสามารถดูรายละ เอียดได้ที่เว็บ ไซ ต์
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๖๑-๔๘๗๔๕๕๕(พัสดุ),๐๘๗-๘๕๐๔๐๗๑(ผอ.) ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     การออกให้บริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 21 พ.ย. 2561
     การออกให้บริการงานคุรุสภา ประจำเดือนเมษายน 2561 21 เม.ย. 2561
     การออกให้บริการงานคุรุสภา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 23 มี.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อ เครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สาหรับนักเรียนพักนอน 17 ก.พ. 2561
     ขอความร่วมมือประเมินกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 16 ม.ค. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์