[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1399
Bookmark and Share


เรียนเชิญ  สมาคม  ชมรม  เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน

        ในปี ๒๕๕๙ คุรุสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ตามแนวคิด“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ทั้ง “เครือข่ายระดับบุคคล” “เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา” และ “เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู” ให้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โดยส่งแบบเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๔.๕ ล้านบาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ๑ แห่ง สามารถยื่นแบบเสนอโครงการฯ ได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plc@ksp.or.thโดยแนบ File word และ File PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และ https://m.youtube.com/watch?v=OoUzJpQDYBs

โดยสามารถดาวน์โหลด  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ  ประจำปี  2559  ได้ที่  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=977&tid=

หรือ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=984&tid=

หรือ  http://site.ksp.or.th/home.php?site=branchข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 23 พ.ย. 2559
     กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 21 พ.ย. 2559
     การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า 25 ก.ย. 2559
     ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 7 ส.ค. 2559
     การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010