[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคลากร
ผู้เขียน : บ้านแม่ระมาดน้อย
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1167
Bookmark and Share


 ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  ตำบลขะเนจื้อ  อำเภอแม่ระมาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกจ้างชั่วคราว เรื่องกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำพักนอน(หญิง)

คุณสมบัติเบื้องต้น

        เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.รับรอง ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 163 บ้านแม่ระมาดน้อย ถนนเส้นแม่ระมาด – บ้านตาก หมู่ที่ 8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 23 พ.ย. 2559
     กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 21 พ.ย. 2559
     การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า 25 ก.ย. 2559
     ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 7 ส.ค. 2559
     การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010