[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 1011
Bookmark and Share


 รบกวนฝากประชาสัมพันธ์  และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ....


ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์  
และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวนการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้       

  1.ควรเปิดให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่มิใช่ด้านการบริหารการศึกษา  สามารถใช้คุณวุฒิ
ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้  โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด 
  2.  ควรเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  จัดทำเป็น (ร่าง ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....โดยยังคงยึดหลักการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนดจึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้  
     เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว  มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยผลิต  หน่วยใช้  และผู้รับบริการทางการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป   ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ขัอบังคับฯ  และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่วันที่  23 - 29 พฤศจิกายน  2559

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1117&tid


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 23 พ.ย. 2559
     กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 21 พ.ย. 2559
     การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า 25 ก.ย. 2559
     ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 7 ส.ค. 2559
     การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010