[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ผู้เขียน : บ้านห้วยนกแล
วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1001
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านห้วยนกแลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้ง นี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ม.๒ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๒๐๓๔๒๓๕ ในวันและ เวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ (นางรุณี ห่อทอง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 10 ธ.ค. 2558
     การปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2558 ณ จุดบริการงานคุรุสภา สพป.ตาก เขต 2 3 ธ.ค. 2558
     ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ส.ค. 2558
     ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ส.ค. 2558
     การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 4 ส.ค. 2558


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010