ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 9822IMG 9822IMG 9827

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พุทธวัจน โดยได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทัศนศึกษา ณ ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล

IMG 9525IMG 9555IMG 9560IMG 9572IMG 9575

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

10653425 714884268589784 4415670481465967861 n1382900 714884275256450 6160158250357220753 n10440800 714884228589788 1948674687570350913 n10712857 714884225256455 3543672280802472982 n

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ทองคำ,นายสุเทพ คำปาสังข์,นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์, นางฉัตรชนก การเที่ยง โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี

IMG 9408IMG 8963IMG 8996IMG 9005IMG 9391IMG 9400IMG 9403IMG 9408IMG 9729IMG 9645IMG 9640IMG 9780IMG 9790

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 เริ่มด้วยอำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาดและปิดท้ายที่อำเภอท่าสองยาง โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กล่าวแนะนำตัวกับข้าราชการครูในสังกัดในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
จากนั้นนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาให้กับครูในสังกัดได้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการจากกลุ่มงานในสพป.ตาก เขต 2 ให้บริการด้านต่างกับคณะครูในครั้งนี้ด้วย

IMG 9252IMG 9256IMG 9254IMG 9257IMG 9258IMG 9259IMG 9261IMG 9263IMG 9268IMG 9272

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการออกนิเทศการขับเคลื่อนการสร้างเด็ก ดี เด็กเก่ง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 9206IMG 9150IMG 9153IMG 9156IMG 9175IMG 9195IMG 9210

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิมล ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยด้วย

IMG 9084IMG 9060IMG 9066IMG 9079IMG 9088

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

IMG 8990IMG 8963IMG 8967IMG 8971IMG 8983IMG 8987IMG 8989IMG 8997IMG 9017

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอ พบพระเป็นประธานและพบพะเพื่อนครู หลังจากนั้น ผอ.เขต พบเพื่อนครูและให้นโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตฯยังได้ให้บริการคลีนิคเคลื่อนที่อาทิเช่น การทำบัตรประจำตัวข้าราชการจากกลุ่มงานบุคคล ปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุ งานอำนวยการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจสอบภายในและกลุ่มงานนโยบายและแผน มาให้บริการแก่คณะครูในครั้งนี้อีกด้วย ภายหลังการจัดการประชุมมีพิธีการมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาวและชุดนักเรียนที่ได้รับการบริจาค ให้กับโรงเรียนในสังกัด

IMG 8786IMG 8728IMG 8777IMG 8788IMG 8735IMG 8827

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมโดยท่าน ผอ.เขต และมอบเกียรติบัตร ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดี เด่น ประจำปี 2556 ให้กับนายสมพงษ์ ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิ้งเคลิ่ง) ต่อจากนั้นท่าน ผอ.เขต ได้มอบนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ ว่า "เราจะสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซี่ยน" ต่อจากนั้นรอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุ่มงานต่างๆพบปะเพื่อนครู จากนี้แล้วทางสำนักงานเขตฯยังได้ให้บริการคลีนิคเคลื่อนที่อาทิเช่น การทำบัตรประจำตัวข้าราชการจากกลุ่มงานบุคคล ปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุ งานอำนวยการ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ตรวจสอบภายในและกลุ่มงานนโยบายและแผน มาให้บริการแก่คณะครูในครั้งนี้อีกด้วย ภายหลังการจัดการประชุมมีพิธีการมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มกันหนาวและชุดนักเรียนที่ได้รับการบริจาค ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ทั้ง 14 โรงเรียนในครั้งนี้ด้วย

IMG 8192IMG 8190IMG 8193IMG 8194IMG 8195

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ วัดพานิชนิรมล อำเภออุ้มผาง

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ

                นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ต...

Read more

งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

 งานรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกั...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เยี่ยมการฝึกอบ...

Read more

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

โครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโรงเรียน กพด.

                สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล โ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟ

                วันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

งานตลาดนัดวิชาการ-ปัจฉิมนิเทศ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยา...

Read more

อบม Schoolmis

อบม Schoolmis

  วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเครือข่ายวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ระบบออนไลน์(Schoolmis) สำหรับครูที่รับผิดชอบฝ่ายทะ...

Read more

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

รร.บ้านแม่ปะ ประกวดโรงเรียนสุขภาพระดับเพชร

                วันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านแม่ปะ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้เป็นตัวแทนอำเภอแม่สอด จังหวัด...

Read more

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน กลุ่มอุ้มผาง

ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอุ้มผาง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๘ นายบุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ประเมินคุณภาพและประกันถายใน  กลุ่มอำเภออุ้มผาง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนและกีฬาพื้นบ้านส...

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสา…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ

                วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MO...

Read more

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหต…

ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ตาก 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ...

Read more

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

ต้อนรับผู้บริหารย้าย-ประชุมครู รร.บ้านท่าอาจ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ในการต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ร...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

        นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2เป็นประธานติดตามการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โดยมีผู้บริหาร...

Read more

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบ NT

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2 เดินทางยังโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการการตรวจข้อสอบ NT ในการตรว...

Read more

ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

 ประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผอ.ชำนาญการพิเศษ

                นายอโณทัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ เมื่อประเมินด้า...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001337625
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
8
1018
1820
1326937
53438
56281
1337625

Your IP: 54.197.65.97
วันนี้วันที่ : 2015-03-31 00:46:37