ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

IMG 8293IMG 8274IMG 8286IMG 8276IMG 8283IMG 8284IMG 8301IMG 8338วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้
1.เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถปรับใช้ในโรงเรียนได้
2.สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครู อาจารย์ให้ส่งเสริม ดูแลแล พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3.วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครู อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.สนับสนุนให้ครู อาจารย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานและร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน
5.ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ
สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนเอกชน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่สอด ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 7619IMG 7602IMG 7702IMG 7623IMG 7656IMG 7671IMG 7679IMG 7699

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

IMG 7400IMG 7389IMG 7394IMG 7395IMG 7403IMG 7407IMG 7412IMG 7413IMG 7420IMG 7423IMG 7432IMG 7436IMG 7439IMG 7442IMG 7444IMG 7446IMG 7447

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG 7007IMG 6999IMG 7004IMG 7010IMG 7012IMG 7014IMG 7016IMG 7035IMG 7023IMG 7047IMG 7054IMG 7065

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแถลงข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการรับสมัครในระหว่างวัน ที่ 17-24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 19-20 เมษายน 2557 และสอบภาค ค ในวันที่ 27 เมษายน 2557 จำนวย 10 กลุ่มวิชาด้วยกันคือ กลุ่มวิชา ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ประถมศึกษา, ปฐมวัยศึกษา, พลศึกษา, ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
สำหรับงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบไปด้วยนายเดช รักการ รักษาการประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2,ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ,สภ.แม่สอด และนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 จากนั้นในเวลาต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการสอดส่องการทุจริตการสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบตามลำดับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

IMG 6889IMG 6786IMG 6792IMG 6796IMG 6828IMG 6821IMG 6831IMG 6854IMG 6851IMG 6951

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูในสังกัด ร่วมการประชุมเสวนา "แผนยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ณ ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท ตำบนแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้วยังมีการจัดบู้ทนำเสนอผลงานด้านการศึกษาของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและคณะอีกด้วย

IMG 6347IMG 6353IMG 6346IMG 6381IMG 6409IMG 6450IMG 6531IMG 6621

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อและโรงเรียนสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงและประชุมร่วมกับคณะทำงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

IMG 6337IMG 6319IMG 6321IMG 6324IMG 6330IMG 6331IMG 6336

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการขยะสะสมทรัพย์ตามหลักอริยสัจ 4 สู่สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้ปัญหาขยะ สาเหตุ และกำหนดแนวทาง รวมทั้งการเรียนรู้การคัด แยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถลด คัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาโดยการจัดทำธนาคารขยะเพื่อเพิ่ม มูลค่าขยะให้เป็นเงินออมให้กับนักเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละ เมา จำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)

IMG 6141IMG 6139IMG 6143IMG 6147IMG 6152IMG 6248IMG 6256IMG 6259

วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ"เปิดบ้านเล่าขานเรื่องดี ตลาดนัดเคลื่อนที่ ร่วมเรียนรู้สู่ปัญญาปีที่ 2" เปิดประตูสู่งานวิจัยและผลงานวิชาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐ 61 (บ้านห้วยยะอุ)

IMG 5855IMG 5856IMG 5859IMG 5860IMG 5862IMG 5865IMG 5868IMG 5870IMG 5880IMG 5890IMG 5897

วันที่ 9 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดสอบแข่งขัน "ยอดปัญญาสุดยอดเด็กดอย" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ป.1-ม.3) โรงเรียนในสังกัด เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวนและด้านเหตุผล ใน 5 กลุ่มสาระหลักให้ได้รับทุนการศึกษาที่ได้รับจัดสรรในโอกาสต่อไป

IMG 4641IMG 4599IMG 4602IMG 4616IMG 4649IMG 4654IMG 4656IMG 4674IMG 4705

วันที่ 3 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่1/2557 โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีมอบโล่และเกียริบัตรรางวัลต่างๆ การมอบเงินช่วยเหลือจาก สพฐ.กรณีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากกินเห็ดพิษและกรณีข้าราชการครูประสบเหตุเพลิงไหม้ จากนั้น ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ขึ้นเป็นประธานเปิดการประชุมและนำนโยบายจาก สพฐ. ในการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศที่ผ่านมา มาขยายผลและมอบให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดนำไปปฏิบัติต่อไป จากนั้นเป็นการแจ้งข่าวสารจากกลุ่มงานต่างๆให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต่างๆในเขต...

Read more

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ ปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Read more

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเม...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วันที่ 26 พฤจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บันทึกเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ...

Read more

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดย...

Read more

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ กลุ่มแม่กุ-มหาวัน ร่วมรณรงค์กิจกรรม "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ" โดยการแจกสติ๊กเกอร์ที่ สพฐ.ร่ว...

Read more

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมงานด้านวิชาการของคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม โรงเรียนแม่กุ-มหาวัน อำเภอแม่สอด โดยมีรอง ผอ.เขต...

Read more

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอพบพระ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

20 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ และคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้ช่วยผ...

Read more

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ 8 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานใ...

Read more

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน กลุ่มพะวอ-ด่านเเม่ละเมา เพื่อตรวจดูสภาพโดยทั่วไปในโรงเรียนและเยี่ยมห้องเรียน เ...

Read more

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพร...

Read more

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับร…

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับรางวัลฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ท...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด ...

Read more

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียน…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียนในโอกาสย้ายฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาค...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการ...

Read more

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนา…

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนาว"

2 พ.ย. 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เยือนพื้นที่อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนชุม...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001164255
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
43
1511
6477
1148098
24377
43770
1164255

Your IP: 54.226.10.234
วันนี้วันที่ : 2014-12-19 02:45:09