ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT ป.3) ปีการศึกษา 2557ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในกลุ่มต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ.ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียนและการจัดการ เรียนการสอน โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   
   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะบุคลากร ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมามอบอาคารอเนกประสงค์ "อาชีวะพัฒนา 1"ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอแม่ระมาด

   
   
   

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางปวีณา ปานยิ้ม ศึกษานิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่บ้านพะน้อคี เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่เด็กหญิงน่อโบ นักเรียนชั้น ป5 โรงเรียนบ้านห้ยนกกก อำเภอท่าสองยาง ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

   
   
   
   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ซึ่งเป็นการประชุมตามกลุ่มอำเภอทั้ง 5 อำเภอชายแดน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ มีการชี้แจง หารือข้อราชการต่างๆ สำหรับระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งการถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ศูนย์ไอซีที สพป.ตาก เขต 2 ได้ทำการตรวจสอบสัญญาณการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงสัญญาณให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

   
   
   
   

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา ณ โรงเรียนแม่สอด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เก็บข้อมูลไปศึกษา กำหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้กับเด็กเล็กและคนชรา กิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแม่สอดเข้าอบรมทั้งสิ้น 77 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ พร้อมกับการแนะแนวเรียนต่อระดับ ม.ปลาย ของ รร.พบพระวิทยาคม รร.ป่าไม้อุทิศ๔ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนครสวรรค์ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมบุคลากรสำนักงานเขตประจำเดือน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 หารือข้อราชการกับ รอง ผอ.และผอ.กลุ่มงานและบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักงานอีกด้วย

   
   
   
   

      นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.และ ผอ.กลุ่ม เพื่อหารือข้อราชการและการบริหารงานภายในสำนักงานและระหว่างโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
 

 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรีพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยในวันแรกเริ่มจากโรงเรียนบ้านแม่ปะ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงและโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จากนั้นเดินทางไปอำเภอพบพระตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอรุณเมธาและโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ภาคบ่ายเดินทางขึ้นอำเภออุ้มผางเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
ในการสอบวันที่ 2 เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่ง โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนบ้านหนองหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ สำหรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลจากกรรมการคุมสอบสนามต่างๆ ไม่มีปัญหาใดๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การ…

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การเรียน

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และเจ้าหน้า...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้...

Read more

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้ห…

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกา จัดทำหลักสูตรการศึกษา...

Read more

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตาม…

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตามแนวทาง BBL

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ D...

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึก…

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนั...

Read more

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ พลเอกส...

Read more

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

                ระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าป…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเท...

Read more

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอ…

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอม

          นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ย...

Read more

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง…

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูแ...

Read more

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน...

Read more

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน…

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน CDC

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ...

Read more

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

                เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ล...

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

                วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้ก...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณ...

Read more

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล...

Read more

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา…

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ผ...

Read more

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

                14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่…

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินฯ

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงป...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้...

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ...

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมห...

Read more

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

                วันที่ 6 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม...

Read more

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

              นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2ิ เป็นประธานในพิธีเปิด กา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

            บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดห้องทำงาน ปรับภูม...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001406936
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
49
1759
3293
1392083
33577
34564
1406936

Your IP: 54.159.179.132
วันนี้วันที่ : 2015-05-26 02:35:15