1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 9142IMG 9144IMG 9156IMG 9153IMG 9151IMG 9154IMG 9150IMG 9154

วันที่ 10 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฏหมายและแนวทาง การแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา โดยมีนายสุพจน์ เลียดประถม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

p6p1p4p5p7p8p12p16p18p21

วันที่ 9 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พบปะ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และประชุมพิจารณาเอกสาร หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และทำความเข้าใจกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านแม่จวาง

a11

วันที่ 8 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านวะแขระโกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวของ เด็กชายธีรพงศ์ กรออิสระ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านวะแขระโกร ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อไม่นานมานี้

IMG 8793IMG 8785IMG 8786IMG 8787IMG 8788IMG 8789IMG 8796

วันที่ 7 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับงบอาหาร งบลงทุนและงบดำเนินงานแก่โรงเรียนพักนอนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

100IMG 8639IMG 8598IMG 8721IMG 7539IMG 7511IMG 7522IMG 7532IMG 7552IMG 7541

ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตฯ จัดโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เคลื่อนที่เยี่ยมสถานศึกษา ประจำปี 2557 โดยในปีนี้ได้เดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ในอำเภออุ้มผาง และแบ่งให้กลุ่มงานในสำนักงาน แยกไปทำกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆดังนี้
1.งานหน้าห้อง โรงเรียนบ้านไม้กระพง
2.กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนบ้านเซอทะ
3.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านปะหละทะ
4.กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองหลวง
5.กลุ่มนโยบายและแผนฯ โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย
6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
7.กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โดยทางสำนักงานเขตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งแจกขนม ไอสครีม รวมทั้งของเล่นให้กับเด็กนักเรียนและมีกิจกรรมที่สนุกสนานแก่เด็กๆในครั้งนี้ด้วย

IMG 7002IMG 7005IMG 7009IMG 7012IMG 7013IMG 7014IMG 7022IMG 7023IMG 7024

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆใ นกลุ่ม รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2

 
IMG 6890IMG 7013IMG 7012IMG 7011IMG 6893IMG 6878IMG 6875
วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีรับมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ"นวมินทราธิราชและบรมราชกุมารี" ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเจริญรอยตามพระราชดำริในการส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวเขา เยาวชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมแก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 86 แห่ง โดยนายนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดและมอบอาคารดังกล่าว ณ อาคารรัฐสภา ๑

IMG 9204IMG 6683IMG 9235IMG 9288IMG 6721IMG 6797IMG 6653IMG 6569IMG 6757IMG 6852IMG 9196IMG 9180IMG 9288

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านสามหมื่น ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงเขาของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นและอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เปิดสอนเมื่อปี 2544 ในระดับก่อนประถม ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 104 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง นักเรียนมีผลการเรียนในระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีผลคะแนน O NET ต่ำกว่าระดับประเทศ สาเหตุจากขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แทน จึงได้จัดสอนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน พร้อมหาหนังสือและแบบฝึกหัดให้อ่านและทำ โดยในปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการฝึกอาชีพ อบรมการทอผ้าพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง และตัดเย็บเสื้อผ้า กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู และผ้าปูโต๊ะ, งานจักสานไม้ไผ่, กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีความรู้ด้านสหกรณ์ร้านค้า การบันทึกบัญชี และการออมทรัพย์, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้มีทักษะการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ผลิตปุ๋ยชีวภาพ พร้อมเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารและเพื่อการเรียนรู้ ผลผลิตส่งจำหน่ายผ่านร้านสหกรณ์โรงเรียนแล้วนำไปประกอบอาหารกลางวัน ปัจจุบันผลผลิตยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด และขาดแหล่งน้ำโดยเฉพาะในหน้าแล้ง มีการใช้น้ำประปาภูเขา และน้ำในสระทึ่ขุดขึ้นในโรงเรียน ในการนี้ มีพระราชดำริให้ปรับพื้นที่การเกษตรให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และปลูกไม้ผลที่ให้ร่มเงาเพิ่มขึ้น และให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียน และเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร

IMG 9053IMG 6387IMG 6391IMG 6396IMG 6402IMG 6410IMG 9060IMG 9102IMG 9105

เวลา 10.25 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกอ้อยตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่อง ทำการศึกษาทดลองปลูก และคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ในการนี้ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

IMG 6442IMG 6444IMG 6449IMG 6450IMG 6454IMG 6456

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายทองสุข อยู่ศรีี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เเละอาคารประกอบ เนื่องจากอาคารหลังเดิมได้รับความเสียหายจากเหตุดินถล่มทับอาคารเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000958985
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
303
1878
10052
933499
303
62689
958985

Your IP: 54.197.61.88
วันนี้วันที่ : 2014-08-01 08:53:23