1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 2995IMG 2989IMG 2990IMG 2992IMG 2993IMG 2994IMG 2996

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยมีนางชุลีวันท์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

IMG 2801IMG 2796IMG 2800IMG 2803IMG 2804IMG 2809IMG 2814IMG 2816IMG 2818IMG 2822IMG 2823IMG 2843IMG 2849

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูตัวแทนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด

IMG 2735IMG 2678IMG 2691IMG 2700IMG 2727IMG 2732IMG 2734

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครั้งที่ 4/2557 ซึ่งได้สัญจรมายังพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) เป็นเจ้าภาพอำนวยสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

IMG 2866IMG 2856IMG 2857IMG 2876IMG 2856IMG 2872

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาทและการปฏิบัติตัวในฐานะข้าราชการ นอกจากนี้แล้วนางอารียา ศิริวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลได้กล่าวต้อนรับครูบรรจุใหม่พร้อมทั้งให้กรอกทะเบียนประวัติข้าราชการ เลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงานเป็นลำดับ

IMG 2593IMG 2596IMG 2597IMG 2602IMG 2606IMG 2606IMG 2610IMG 2611IMG 2623IMG 2639

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเสนอโครงการที่ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณ เงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะทำงานจาก สพป.ตาก เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 2455IMG 2412IMG 2434IMG 2415IMG 2446IMG 2538IMG 2545IMG 2549IMG 2563IMG 2581

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
4. สนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในลักษณะการให้โควต้า
5. ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากร่วมกับสถานประกอบการ เข้าแนะนำอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในสถานศึกษาให้เรียนต่อสายอาชีพ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชั้นมัธยมศึกษา (สองวุฒิ คือระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย และ ปวช.) โดยยึดมาตรฐานของทั้งสองหลักสูตร
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการเห็นเป้าหมายของการมีงานทำของผู้เรียนที่ชัดเจน

IMG 1966IMG 1968IMG 1981IMG 1982IMG 1992IMG 1996IMG 1998IMG 2004IMG 2042IMG 2074

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรื O-NET สนามสอบในอำเภอต่างๆ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการสอบและกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ

0111011201130114011501160117

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง เพื่อมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ เด็กหญิงอริษา พะโบร๊ก นักเรียนชั้น ม.3 ที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ได้แสดงความเสียใจมายังครอบครัวของเด็กนักเรียนคนดังกล่าวด้วย

IMG 1875IMG 1855IMG 1877IMG 1878IMG 1883IMG 1896IMG 1901IMG 1925IMG 1927

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) รับชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ซึ่งได้จัดส่งมาจากส่วนกลางโดยรถบรรทุก 2 คันโดยแยกเป็นระดับชั้น ป.6 และ ม.3 อย่างละคัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 ได้ทำการตรวจนับ ขนถ่ายและจัดเก็บไว้ในห้องประชุมทีลอซู พร้อมทั้งล๊อคกุญแจ จัดเวรยามรักษาการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความโปร่งใสอีกด้วย

IMG 1828IMG 1807IMG 1829IMG 1831IMG 1832IMG 1835IMG 1837

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2556-2557 ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001036018
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1152
1040
2192
1023636
33104
44232
1036018

Your IP: 54.161.175.231
วันนี้วันที่ : 2014-09-22 15:24:43