ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ใโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานกับกลุ่มโรงเรียน พบปะในหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่ม นอกเหนือจากนั้นก็เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาภายในกลุ่ม ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผอ.โรงเรียนบ้านปูเต้อ ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 
 
 
 
   
   
   
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนเทียบเคียง CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมศึกษและมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจำแนกและจัดกลุ่มครรูผู้สอนตามระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสำหรับการพัฒนา และกำกับติดตามความก้าวหน้า ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 
 
 
 
   
   
   
   

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี จุดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

 
 
 
 
   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย โดยเป็นผู้อำนวยการ 2 รายและรองผู้อำนวยการ 6 ราย โดยทั้ง 8 ท่านได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 14/2558 และรองผู้อำนวยการรุ่นที่ 13/2558 โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ ประธาน อกคศ.สพป.ตาก เขต 2 และนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 
 
   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โดยมีนายกำแหง ศิริวงษ์ ประธาน อกคศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ให้การดำเนินการต่างๆขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
   
   
   

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2 เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ให้แก่เด็กนักเรียนจากโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ โครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในครั้งนี้ โดยนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานทั้งสิ้น 8 คน จากโรงเรียนบ้านน้ำหอม โรงเรียนบ้านสามหมื่น โรงเรียนบ้านแม่ตื่นและโรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนละ 2 คน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 
 
   
   
   
   

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และการจัดการเรียนการสอนและรับฟังและรับทราบป้ญหาต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาและปรับแก้เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิ์ภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 
 
   
   
   
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีการหารือข้อราชการและประชุมการคัดเลือกรางวัลต่างๆเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

 
 
   
   
   
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และผู้สอนรายใหม่ของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นครู (TPC) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการอบรมจากองค์การ World Education

 
 
   
   
   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเภอพบพระ-อุ้มผาง โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ และเป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากรด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปโดยมีครูเข้าประชุมทั้งสิ้น 45 คน ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีอำนว...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7/255...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

                วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประวัต์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ให...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเ...

Read more

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเร…

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที...

Read more

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก …

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบห้องสม...

Read more

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันสถาปน...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณ…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2...

Read more

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

                วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรย...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

                วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001551251
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
251
622
873
1538934
41177
41867
1551251

Your IP: 54.144.68.27
วันนี้วันที่ : 2015-08-31 09:47:16