ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
3240182
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
3131
21467
3182785
37357
83388
3240182

Your IP: 54.91.103.194
Server Time: 2015-10-09 03:04:56

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดตาก
(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด )
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนด ให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วไปประเทศ และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง รวมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน
และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๖๓ แห่ง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
 
   
   

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 เพื่อหารือข้อราชการและการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดสอบ โอ-เน็ต ที่ผ่านมา และการเตรียมข้อมูลในการจัดการประชุมผู้บริหารศึกษาในวันที่ 25-26 ที่จะถึงนี้

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด และโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการฝึก ผู้กำกับลูกเสือ คณะลูกเสือให้การต้อนรับ

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายสิทธิพน แสนเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคนใหม่ ที่ย้ายจากโรงเรียนบ้านแม่โพ โดยมีกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษำรบำรุง) โดยมีนายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ซึ่งใช้สำหรับกิจกรรมรับฝาก-ถอนเงิน ของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้นักเรียนรู้จักมีวินัยในการออม โดยมีกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

   
   
   
   

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยเมื่อเวลา 13.00 น.เยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนสอนและผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จากนั้นเดินทางเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อำเภอแม่สอด ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   
   
   

นาย ธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธาน ณ กศน.จังหวัดตาก

   
   
   
   

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟการเข้าค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น อ.แม่สอด โดยมีผู้อำนวยการฝึก ผู้ติดตาม คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สมทบทุนสร้างบ้าน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

สมทบทุนสร้างบ้าน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

                วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมกา...

Read more

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..นำร่องโรงเรียนบ้านแม่ระมา…

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..นำร่องโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

                วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย นายเจิดจ้า น้อยสำลี ร...

Read more

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 11/2558

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 11/2558

                วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้น...

Read more

ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคล...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประชุมสร...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปฐกถางาน วันครูโลก 2558

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปฐกถางาน วันครูโลก 2558

                  วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมเจ้าหน้...

Read more

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่า…

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

                "Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง" เมื่อวันที...

Read more

Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 255…

Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 2558

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดงานมหกรรม Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีนายช...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8/2558 จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เข...

Read more

เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิล…

เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท

                วันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต เกษีย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 2

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ 2

                  15 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการรับสมัครสอบแ...

Read more

บรรยากาศ สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

บรรยากาศ สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

                  วันที่ 14 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ดำเนินการรับสม...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินด้วยระบบออนไลน์ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินด้วยระบบออนไลน์ฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินด้วย...

Read more

อบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CE…

อบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามาร...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้...

Read more

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้ห…

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกา จัดทำหลักสูตรการศึกษา...

Read more

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตาม…

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตามแนวทาง BBL

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ D...

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึก…

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนั...

Read more

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

รมต.ช่วยศึกษาธิการ เยี่ยมบูธ รร.บ้านสันป่าไร่

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ พลเอกส...

Read more

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

รมต.และคณะเยี่ยมบูธ รร.บ้านแม่ระมาดน้อย

                ระหว่างวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าป…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเท...

Read more

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอ…

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอม

          นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ย...

Read more

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง…

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูแ...

Read more

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน...

Read more

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน…

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน CDC

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ...

Read more

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

                เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ล...

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

                วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้ก...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก