ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก
   
   
   
   

วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา บุคลาการทางการศึกษาและเจ้าหน้าทีสำนักงานเขตฯ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชน ภายหลังจากเสร็จพิธีบุคลากรแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.(บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์) เพื่อให้หน่วยงานมีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อรับฟังนโยบายและหารือข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการตาก เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด

   
   
   
   

วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก รุ่นที่ 1
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กในช่วงปฐมวัย อันจะส่งผลให้มีพื้นฐานความคิดและจิตใจที่พร้อมและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัยได้ โดยตามแผนปฏิบัติการได้กำหนดให้จัดทำสื่อรูปแบบนิทานสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดร้อมทั้งอบรมและชี้แจงแนวทางการใช้สื่อหนังสือนิทาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย เนื่องจากครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลนับเป็นบุคลากรสำคัญต่อการเลี้ยงดูและกล่อมเกลาความคิดให้กับเด็กในช่วงปฐมวัย
ผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งในพื้นที่ฝั่ง ตะวันตกของจังหวัดตาก ทั้งในสังกัด สพฐ. สช. และท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 292 คน วิทยากรจาก ป.ป.ส.ภาค 6 รศ.ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑและนางเอราวรรณ หมื่นจิตศักดิ์ ครูโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1 ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.แม่สอด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเภอแม่ระมาด เพื่อเป็นประธานในการรับมอบหลังคาอาคารเรียนซึ่งได้รับบริจาคโดยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นอกจากนี้แล้วยังมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนอีกด้วย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ

   
   
   

 

วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของกิจกรรม ยุวกาชาด ให้ครูผู้สอนได้นำความรู้ไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายนที่จะถึงนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาศให้นักเรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 และสังกัดเอกชน ทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าขานเรื่องดี ตลาดนัดเคลื่อนที่ ร่วมเรียนรู้สู่ปัญญา ปีที่ 3" โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61(บ้านห้วยยะอุ) โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 และการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี แม่สอดวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษในห้อข้อ “การจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 อำเภอชายแดน ได้รับทราบถึงทิศทางการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ นอกจากนั้นแล้วผู้ว่าฯยังได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับจาก สพฐ.กรณีเด็กเสียชีวิต และจากเงินกองทุนกรณีเด็กที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ มอบทุนคุณปราณี โกวิทญ์สมบูรณ์ มอบโล่รางวัลการแข่งขันกิจกรรม “รู้ลึก รู้จริง” สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณลักษณะนักเรียนที่ต้องการในตลาดการค้าชายแดน” โดยนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และคณะ

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เป็นการแนะนำบุคลากรใหม่ใน สพป.ตาก เขต 2 จากนั้นเป็นการรายงานผลและการเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยนายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ การปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนายบุญธรรม พุทธิวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ จากนั้นเป็นการบรรยายและมอบนโยบายจากส่วนกลาง โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เช่นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DL Thailand เป็นต้น สุดท้ายเป็นข้อราชการที่สำคัญจากกลุ่มงานต่างๆใน สพป.ตาก เขต 2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด

   
   
   

 
 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ด้วย อำเภอแม่สอดร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก จะดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ขึ้น ตามโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑๖๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงาน-ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ เป็นคณะกรรมการและวิทยากรให้การฝึกอบรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

                ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2...

Read more

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

                วันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนายอาทิ...

Read more

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลั…

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยฯ"

                วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนท เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเม…

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลฯ (PISA)

              วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

                วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งต...

Read more

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่…

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่ 3

                วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอ...

Read more

อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

 อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจั...

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทย…

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

                วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายสุภาพ เขื่อนแก้ว แ...

Read more

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง...

Read more

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒน…

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL

              วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดการอบรมขยายผลการจัดกิจก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

 สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

              วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข...

Read more

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรง…

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยม

                วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้บร...

Read more

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

                ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนาย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การเรียนต่างด้าว

            วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบั...

Read more

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินคว...

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสม…

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุ…

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โ...

Read more

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การ…

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การเรียน

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และเจ้าหน้า...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.…

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center 2015 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มอำเ

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้...

Read more

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้ห…

โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษา

                นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกา จัดทำหลักสูตรการศึกษา...

Read more

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตาม…

อบรมทางไกล DLTV-DLIT พลิกโฉม ป1 อ่านออกเขียนได้ตามแนวทาง BBL

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลผ่านระบบ D...

Read more

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึก…

คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา

                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนักเรียน (DMC)

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลนั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001468309
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
102
1698
4789
1453013
102
50157
1468309

Your IP: 54.80.232.40
วันนี้วันที่ : 2015-07-01 04:42:02