1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 2455IMG 2412IMG 2434IMG 2415IMG 2446IMG 2538IMG 2545IMG 2549IMG 2563IMG 2581

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน มีนโยบายต้องการให้เพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา จากเดิม 36:64 เป็น 51:49 ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
2. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้เข้าไปแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม Road Show ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 พร้อมผู้ปกครองเข้าชมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ( Open House)
4. สนับสนุนการเรียนต่อในสายอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในลักษณะการให้โควต้า
5. ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตากร่วมกับสถานประกอบการ เข้าแนะนำอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในสถานศึกษาให้เรียนต่อสายอาชีพ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในชั้นมัธยมศึกษา (สองวุฒิ คือระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย และ ปวช.) โดยยึดมาตรฐานของทั้งสองหลักสูตร
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการเห็นเป้าหมายของการมีงานทำของผู้เรียนที่ชัดเจน

IMG 1966IMG 1968IMG 1981IMG 1982IMG 1992IMG 1996IMG 1998IMG 2004IMG 2042IMG 2074

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรื O-NET สนามสอบในอำเภอต่างๆ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการสอบและกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ

0111011201130114011501160117

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง เพื่อมอบเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ เด็กหญิงอริษา พะโบร๊ก นักเรียนชั้น ม.3 ที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ได้แสดงความเสียใจมายังครอบครัวของเด็กนักเรียนคนดังกล่าวด้วย

IMG 1875IMG 1855IMG 1877IMG 1878IMG 1883IMG 1896IMG 1901IMG 1925IMG 1927

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) รับชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ซึ่งได้จัดส่งมาจากส่วนกลางโดยรถบรรทุก 2 คันโดยแยกเป็นระดับชั้น ป.6 และ ม.3 อย่างละคัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 ได้ทำการตรวจนับ ขนถ่ายและจัดเก็บไว้ในห้องประชุมทีลอซู พร้อมทั้งล๊อคกุญแจ จัดเวรยามรักษาการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความโปร่งใสอีกด้วย

IMG 1828IMG 1807IMG 1829IMG 1831IMG 1832IMG 1835IMG 1837

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2556-2557 ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

IMG 1731IMG 1734IMG 1737IMG 1738IMG 1739IMG 1741IMG 1752IMG 1756IMG 1773

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ ยุติธรรม

IMG 1728IMG 1696IMG 1702IMG 1714IMG 1716IMG 1720

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ วัดดอนมูล อำเภอแม่สอด

IMG 1802IMG 1790IMG 1791IMG 1794IMG 1799IMG 1778IMG 1780IMG 1783

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช และนายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือพร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของเด็กชายครรชิตและเด็กชายละทู สองพี่น้อง นักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยเด็กทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านเพียง 2 คน ส่วนพ่อแม่ของเด็กไปทำงานที่กรุงเทพฯ เหตุเกิดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมาขณะที่เด็กทั้งสองกำลังนอนหลับภายในบ้าน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรวดเร็ว โดยที่เด็กทั้งสองไม่รู้สึกตัวจนเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เข้าไปช่วยและนำตัวเด็กทั้งสองออกมาได้อย่างปลอดภัย

IMG 1731IMG 1734IMG 1737IMG 1738IMG 1739IMG 1741IMG 1752IMG 1756IMG 1773

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์ ยุติธรรม

IMG 1728IMG 1696IMG 1702IMG 1706IMG 1714IMG 1716IMG 1720

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ วัดดอนมูล อำเภอแม่สอด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

จังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชี…

ประชาสัมพันธ์...ด้วยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประส...

Read more

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าพักของครูที่รับการอบรมแท…

แจ้งครูที่จะเข้ารับการอบรมแท็ปเล็ต (Tablet) ในวันที่ 7-8 ก.ย.57 และวันที่ 12-13 ก.ย.57 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าพัก ติดต่อเข้าพักได้ที่บ้านคนคอนหวันรีสอร์ท (ตรงข้ามมามาโฮมมาร์ท) ตา...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001005315
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
156
2245
3298
990422
2401
44232
1005315

Your IP: 54.166.148.189
วันนี้วันที่ : 2014-09-02 09:03:45