1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 8404IMG 8339IMG 8340IMG 8370IMG 8376IMG 8378IMG 8380IMG 8413IMG 8425

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมายวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนัก งานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในกองลูก เสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 46 คน โดยมีวิทยากรซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านลูกเสือให้การฝึก ทั้งสิ้น 72 คน

IMG 8092IMG 8070IMG 8075IMG 8078IMG 8080IMG 8081IMG 8086IMG 8087

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน เรียนร่วม สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 8293IMG 8274IMG 8286IMG 8276IMG 8283IMG 8284IMG 8301IMG 8338วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้
1.เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถปรับใช้ในโรงเรียนได้
2.สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครู อาจารย์ให้ส่งเสริม ดูแลแล พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3.วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครู อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.สนับสนุนให้ครู อาจารย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานและร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน
5.ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ
สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนเอกชน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่สอด ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 7619IMG 7602IMG 7702IMG 7623IMG 7656IMG 7671IMG 7679IMG 7699

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

IMG 7400IMG 7389IMG 7394IMG 7395IMG 7403IMG 7407IMG 7412IMG 7413IMG 7420IMG 7423IMG 7432IMG 7436IMG 7439IMG 7442IMG 7444IMG 7446IMG 7447

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG 7007IMG 6999IMG 7004IMG 7010IMG 7012IMG 7014IMG 7016IMG 7035IMG 7023IMG 7047IMG 7054IMG 7065

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแถลงข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการรับสมัครในระหว่างวัน ที่ 17-24 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 19-20 เมษายน 2557 และสอบภาค ค ในวันที่ 27 เมษายน 2557 จำนวย 10 กลุ่มวิชาด้วยกันคือ กลุ่มวิชา ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ประถมศึกษา, ปฐมวัยศึกษา, พลศึกษา, ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยจะประกาศรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
สำหรับงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบไปด้วยนายเดช รักการ รักษาการประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2,ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ,สภ.แม่สอด และนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 จากนั้นในเวลาต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการสอดส่องการทุจริตการสอบและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบตามลำดับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

IMG 6889IMG 6786IMG 6792IMG 6796IMG 6828IMG 6821IMG 6831IMG 6854IMG 6851IMG 6951

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูในสังกัด ร่วมการประชุมเสวนา "แผนยุทศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ณ ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท ตำบนแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้วยังมีการจัดบู้ทนำเสนอผลงานด้านการศึกษาของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและคณะอีกด้วย

IMG 6347IMG 6353IMG 6346IMG 6381IMG 6409IMG 6450IMG 6531IMG 6621

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่เต๋อและโรงเรียนสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงและประชุมร่วมกับคณะทำงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

IMG 6337IMG 6319IMG 6321IMG 6324IMG 6330IMG 6331IMG 6336

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการขยะสะสมทรัพย์ตามหลักอริยสัจ 4 สู่สถานศึกษาและชุมชนน่าอยู่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้ปัญหาขยะ สาเหตุ และกำหนดแนวทาง รวมทั้งการเรียนรู้การคัด แยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถลด คัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาโดยการจัดทำธนาคารขยะเพื่อเพิ่ม มูลค่าขยะให้เป็นเงินออมให้กับนักเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละ เมา จำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)

IMG 6141IMG 6139IMG 6143IMG 6147IMG 6152IMG 6248IMG 6256IMG 6259

วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ"เปิดบ้านเล่าขานเรื่องดี ตลาดนัดเคลื่อนที่ ร่วมเรียนรู้สู่ปัญญาปีที่ 2" เปิดประตูสู่งานวิจัยและผลงานวิชาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐ 61 (บ้านห้วยยะอุ)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000986003
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1582
1786
6238
970649
27321
62689
986003

Your IP: 75.101.242.83
วันนี้วันที่ : 2014-08-20 21:48:08