ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

   
   
   
   

ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้แล้วยังได้หารือข้อราชการและกิจกรรมต่างๆที่เขตพื้นที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

   
   
   
   

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่ระมาด เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในความรับผิดชอบ ดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ในการนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้น ป.1 และเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน โดยมี ดร.วิภาดา สัณฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับด้วยดี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้ โดยในวันนี้เป็นโรงเรียนเขตอำเภอแม่สอดและแม่ระมาด 
สำหรับการหารือข้อราชการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้แล้วยังเป็นการพบปะผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาต่างๆในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขให้การบริหารราชการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน โดยมีนายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงาน การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น" ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริตแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 2.เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ 3.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล บุคลากรในการจัดการศึกษา ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจ ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ทั้ง 2 ฝ่าย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

   
   
   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ในครั้งนี้
สำหรับการหารือข้อราชการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากนี้แล้วยังเป็นการพบปะผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาต่างๆในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขให้การบริหารราชการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก

   
   
   
   

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและก้าวต่อไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน โดยมีอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าอาจ ร่วมด้วย ระหว่างวันที่ 6 -7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพมหานค

 

   
   
   
   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน โดยมีนายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงาน การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง "สพฐ.ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น" ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริตแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน 2.เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ 3.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล บุคลากรในการจัดการศึกษา ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจ ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ทั้ง 2 ฝ่าย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

 

   
   
   
   

นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” โดยความร่วมมือของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นแกนกลางในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ อาทิ เช่น สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “เยาวชน รักษ์พงไพร” นี้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ การฝึกการตัดสินใจและรู้จักความสามัคคีอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการศึกษาดูงานในสภาพพื้นที่จริง เช่นการปลูกหญ้าแฝก การทำฝายกั้นน้ำ เป็นต้น โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ได้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 60 คน และมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (บ.ผาแดง อินดัสทรี จำกัด) ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

   
   
   
   

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนสอนในชั้นเรียนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

   
   
   
   

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารและคณะครูกลุ่มพบพระ-วาเล่ย์ อำเภอพบพระ 
ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมทางไกล ระบบ DLTV และ DLIT พลิกโฉมนักเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี ตามแนวทาง พัฒนาการทางสมอง (BBL) ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล“เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้น.ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” นั้น นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายสำคัญที่เน้นให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ โดยกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง พัฒนาการทางสมอง (BBL) เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี และอ่านออกเขียนได้ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จึงมีนโยบายนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ขยายผล ให้ครูผู้สอนทุกคนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

การประยุกต์ใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวกด้านการเขียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีอำนว...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครู 14 ราย

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7/255...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

สพป.ตาก เขต 2 มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวพม่า

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

สพป.สมุทรสงคราม ดูงาน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนัก...

Read more

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

สพป.อุทัยธานี ศึกษาดูงาน

                วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายประวัต์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ให...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

                  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเ...

Read more

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเร…

ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที...

Read more

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก …

สพป.สกลนคร เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.สกลนคร เ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุด

                  วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบห้องสม...

Read more

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

วันสถาปนาอาเซียน รร.บ้านท่าอาจ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงาน "วันสถาปน...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณ…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

                ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2...

Read more

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมหลักเกณฑ์การมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ

                วันที่ 8 สิงหาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรย...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโ…

ประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

                วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. สำหรับการจัดการศ...

Read more

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

การฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP ระยะที่ 3

                วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001557055
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1387
1645
6677
1538934
4650
42331
1557055

Your IP: 54.147.0.174
วันนี้วันที่ : 2015-09-03 18:07:06