1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 9164IMG 9165IMG 9166IMG 9170IMG 9174IMG 9176IMG 9177IMG 9179

วันที่ 28 มีนาคม 2557 การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่)

IMG 8900IMG 8903IMG 8904IMG 8905IMG 8909IMG 8910IMG 8911IMG 8912IMG 8914

วันที่24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

IMG 8866IMG 8867IMG 8869IMG 8870IMG 8871IMG 8873IMG 8875IMG 8880IMG 8880IMG 8881IMG 8895IMG 8897

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต โรคมาลาเรียในสถานศึกษา โครงการ "การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา ปีที่ 3 " ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด จัดโดยมูลนิธิคีนัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก ด้านมาลาเรีย ณ โรงแรมควีน พาเลซ

IMG 8803IMG 8649IMG 8654IMG 8658IMG 8686IMG 8708IMG 8738IMG 8767IMG 8814IMG 8843

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อำเภอพบพระ

IMG 8563IMG 8525IMG 8532IMG 8539IMG 8551IMG 8554IMG 8572IMG 8579IMG 8585IMG 8593IMG 8597
วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่ิอเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล"ชัยยะวงศาพัฒนา"ซึ่งได้รับการสนับ สนุนโดย ผศ.ดร.รต.มังกูร ชัยพันธุ์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ครูบาเจ้า ชัยยะวงศาพัฒนา พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มและขนม ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

IMG 8404IMG 8339IMG 8340IMG 8370IMG 8376IMG 8378IMG 8380IMG 8413IMG 8425

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมายวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนัก งานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในกองลูก เสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 46 คน โดยมีวิทยากรซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านลูกเสือให้การฝึก ทั้งสิ้น 72 คน

IMG 8092IMG 8070IMG 8075IMG 8078IMG 8080IMG 8081IMG 8086IMG 8087

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน เรียนร่วม สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 8293IMG 8274IMG 8286IMG 8276IMG 8283IMG 8284IMG 8301IMG 8338วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้
1.เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสามารถปรับใช้ในโรงเรียนได้
2.สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครู อาจารย์ให้ส่งเสริม ดูแลแล พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3.วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครู อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4.สนับสนุนให้ครู อาจารย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียนและชุมชน เชื่อมประสานและร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียน
5.ประสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ
สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนเอกชน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลแม่สอด ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

IMG 7619IMG 7602IMG 7702IMG 7623IMG 7656IMG 7671IMG 7679IMG 7699

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

IMG 7400IMG 7389IMG 7394IMG 7395IMG 7403IMG 7407IMG 7412IMG 7413IMG 7420IMG 7423IMG 7432IMG 7436IMG 7439IMG 7442IMG 7444IMG 7446IMG 7447

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

จังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชี…

ประชาสัมพันธ์...ด้วยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประส...

Read more

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าพักของครูที่รับการอบรมแท…

แจ้งครูที่จะเข้ารับการอบรมแท็ปเล็ต (Tablet) ในวันที่ 7-8 ก.ย.57 และวันที่ 12-13 ก.ย.57 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าพัก ติดต่อเข้าพักได้ที่บ้านคนคอนหวันรีสอร์ท (ตรงข้ามมามาโฮมมาร์ท) ตา...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001004437
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1523
897
2420
990422
1523
44232
1004437

Your IP: 107.20.37.62
วันนี้วันที่ : 2014-09-01 14:41:34