1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

                 โรงเรียนบ้านธงชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารแห้ง อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและเครื่องนอนนักเรียนพักนอน งบประมาณ  221,940  บาท  ผู้มีความประสงค์ยื่นซองได้ระหว่างวันที่ 14สิงหาคม -28 สิงหาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ด้วยโรงเรียนบ้านแม่พลู มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน วงเงินประมาณ 238,440 บาท ผู้มีความประสงค์ยื่นซองได้ระหว่างวันที่ 5สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 18 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเอกสารตามแนบ

Attachments:
Download this file (12121.pdf)12121.pdf[ ]2659 kB

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ประกาศโรงเรียนบ้านกล้อทอ

เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารแห้งสำหรับนักเรียนประจำพักนอน

โรงเรียนบ้านกล้อทอมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารแห้งสำหรับนักเรียนประจำพักนอน ดังนี้

1) อาหารแห้งสำหรับนักเรียนประจำพักนอน จำนวน 1 ชุด

2) ที่นอนสำหรับนักเรียนพักนอน จำนวน 124 ชุด

3) อุปกรณ์ประกอบอาหาร จำนวน 5 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพค้าขายพัสดุที่จัดซื้อ

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและแจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

   ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ที่เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านกล้อทอ ณ วันประกาศสอบ

    ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          

     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกล้อทอ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 สิงหาคม  2557 ตั้งแต่เวลว 13.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารการสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกล้อทอ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557

 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

 

รายละเอียด โรงเรียนบ้านกล้อทอ

Attachments:
Download this file (2 2557.pdf)2 2557.pdf[ ]655 kB
Download this file (2 57_0001.pdf)2 57_0001.pdf[ ]566 kB
Download this file (2 57_0002.pdf)2 57_0002.pdf[ ]506 kB
Download this file (2 57_0003.pdf)2 57_0003.pdf[ ]532 kB
Download this file (2 57_0004.pdf)2 57_0004.pdf[ ]659 kB
Download this file (2 57_0005.pdf)2 57_0005.pdf[ ]681 kB
Download this file (2 57_0006.pdf)2 57_0006.pdf[ ]951 kB
Download this file (2 57_0007.pdf)2 57_0007.pdf[ ]933 kB
Download this file (2 57_0008.pdf)2 57_0008.pdf[ ]818 kB
Download this file (2 57_0009.pdf)2 57_0009.pdf[ ]657 kB
Download this file (non2 57.pdf)non2 57.pdf[ ]523 kB
Download this file (non2 57_0001.pdf)non2 57_0001.pdf[ ]430 kB
Download this file (non2 57_0002.pdf)non2 57_0002.pdf[ ]165 kB
Download this file (non2 57_0003.pdf)non2 57_0003.pdf[ ]415 kB
Download this file (non2 57_0004.pdf)non2 57_0004.pdf[ ]194 kB
Download this file (non2 57_0005.pdf)non2 57_0005.pdf[ ]480 kB
Download this file (non2 57_0006.pdf)non2 57_0006.pdf[ ]407 kB

          ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยนกกก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน วงเงินประมาณ 866,220 บาท ผู้มีความประสงค์ยื่นซองได้ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 8

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001006996
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
100
1737
4979
990422
4082
44232
1006996

Your IP: 54.226.133.196
วันนี้วันที่ : 2014-09-03 06:52:04