ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

575388 560428080698729 39884676 n resize

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-11.00 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ครูพรปวีณ์ สิงหเดช (พนักงานราชการฯ) และครูภัทราภรณ์  ยอดบุญยืน  (ผู้ช่วยครูดูแลเด็กปฐมวัยฯ) นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนจำนวน 9 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และทดสอบตามโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 32 ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมัคงคลาจารย์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

DSC04195 resizeDSC04220 resizeDSC04139 resizeDSC04177 resizeDSC04245 resize

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-14.30 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยครูพัชนี จรรยา , ครูจินตนา จิตต์จริง , ครูวลัยพร แปงติ๊บ , ครูยุพิน สุขมา , ครูกาญจนา เหล่ามา, ครูธนพร  กองคำ ,ครูศรัณยา จันทรางกูล , ครูจอมขวัญ ใจยอด และครูวิโรจน์ คำน่าน  ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการเหมืองและการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานเหมืองผาแดงแม่สอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง"ชีวิตปลอดภัยจากสารแคดเมียม" ของโรงเรียนต่อไป
 

DSC04118 resizeDSC04102 resizeDSC04121 resize

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-10.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูวิโรจน์  ค่ำน่าน ได้นำนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ไปรับทุนการศึกษา ณ สำนักงานเหมืองผาแดงแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย
1) ระดับประถมศึกษา ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท ได้แก่ ด.ช.โสภณ อุดมเหนือ ชั้น ป.2 , ด.ญ.ภัคจิรา  ทาพันธ์  ชั้น ป.3 , ด.ญ.ยราวรรณ์  พรมแปง ชั้น ป.4 , ด.ช.ภานุพงศ์ แก้ววงษ์ ชั้น ป.5 , ด.ญ.ปนัดดา  คำวาง ชั้น ป.6
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ดาว  แก้ววงษ์ ชั้น ม.1 , ด.ช.ณัฐพล  ถอดมูล ชั้น ม.2 , นายอนุรักษ์ คฤหะมาน ชั้น ม.3
      ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูกาญจนา  เหล่ามา  เป็นผู้เก็บรักษาและจัดทำบัญชีทุนการศึกษาของนักเรียนทุกคนไว้ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเบิกใช้เกี่ยวกับการศึกษาต่อไปตาม เจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา

DSC07664DSC07647DSC07695P1240073SAM 0428

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิษณุพงษ์  อิ่มเอิบ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี2556  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25  พฤศจิการยน 2556  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่182

IMG 1967IMG 1912IMG 1922IMG 1928

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นายวิมลแปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัยใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับ คณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญ อำเภอเมืองน่านที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนแม่สอด โดยโรงเรียนได้เตรียมอาหารกลางวันต้อนรับและแสดงดนตรีลูงทุ่งให้รับชม

DSC02253DSC02267DSC02270

25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดย นายมาโนช หรั่งมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่  พร้อมด้วยกองลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่กองน้อย  ร่วมกิจกรรม พิธีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

1454975 10151902034523113 1760500434 n1424501 786173154741681 310861325 n1424553 10151902033288113 109767445 n1450242 10151901915893113 982725145 n1461154 786173631408300 555239530 n

25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นำโดย นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ ผู้กำกับ ผู้บังคัญบัญชาเหล่าลูกเสือ ได้จัดงาน “วชิรวุธ” ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแต่พระองค์ท่าน และคณะครู นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก.2

 


P1060399วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อ ประกอบพีธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือ-เนตรนารี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประกอบคุณความดี

s1s2s3s4s5s6
เมื่่อวันที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๕
๖ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 โดย มี ท่านจ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย  พฤกษ์เจริญ  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกองลูกเสือ เข้าร่วมในพิธี  ในพิธีฯ มีการถวายราชสดุดี ถวายพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งจัดถึงเป็นประจำปี 

31254

เนื่อง ในวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและลุกเสือไทย  ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า อยู่หัว  รัชกาลที่  6  ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีจึงได้จัดพีธีถวายบังคมราชสุดดีพระบรมราชานุสรณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-…

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยนาย...

Read more

ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

 ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ....

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนส...

Read more

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

                ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2...

Read more

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

                วันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนายอาทิ...

Read more

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลั…

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยฯ"

                วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนท เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเม…

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลฯ (PISA)

              วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

                วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งต...

Read more

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่…

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่ 3

                วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอ...

Read more

อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

 อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจั...

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทย…

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

                วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายสุภาพ เขื่อนแก้ว แ...

Read more

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง...

Read more

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒน…

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL

              วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดการอบรมขยายผลการจัดกิจก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

 สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

              วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข...

Read more

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรง…

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยม

                วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้บร...

Read more

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

                ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนาย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การเรียนต่างด้าว

            วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบั...

Read more

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินคว...

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสม…

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุ…

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โ...

Read more

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

                คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การ…

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอน ศูนย์การเรียน

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และเจ้าหน้า...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001473071
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1224
1789
9551
1453013
4864
48591
1473071

Your IP: 54.158.51.150
วันนี้วันที่ : 2015-07-03 19:36:19