1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 9713IMG 9717IMG 9745IMG 9751IMG 9758

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าอบรมรวมพลังสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด ณ ค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 346

n1n2n3n4n5n6

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดย จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย  พฤกษ์เจริญ ผอ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  ประธานกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์ จัดการอบรมปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย โดยมีท่าน ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับคณะครูระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากในครั้งนี้

3849111210เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2556  โรงเรียนบ้านนร่มเกล้า 3 โดยการนำของผู้อำนวยการพัชร  เชื้อยอง  และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่ และทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันเดียวกัน ภายในงานได้มีกิจกรรมมากมายเช่น  การรำถวายพระพร  การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแต่งกลอน  การวาดภาพระบายสี ฯลฯ และได้มีหน่วยงานบริษัทซีพีข้าวโพด ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

5050605527105050605527101

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4    นำโดยนายบุรินทร์   ขันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนายวิชิต   ศรีจันทร์ตรา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้ควบคุมทีมฟุตบอล   ให้การต้อนรับ  นักเรียนนักฟุตบอล  และคณะครูผู้ควบคุมจาก โรงเรียนบ้านยะพอ   อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  ได้แข่งขันอุ่นเครื่องฟุตบอล นักเรียน เพื่อเตรียมทีม ลงแข่งขันฟุตบอลลีก ที่จัดขึ้น  ณ  สนามชั่วคราว  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4

BossP1020072BossP1020081BossP1020090

ฃวัน ที่ 15-16 สิงหาคม 2556  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2556 โดยมีนายสวิง จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เป็นประธานในพิธี โดยได้จัดกิจกรรมตามฐาน  การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลต่างๆ

DSCF3691DSCF3310DSCF3317DSCF3366DSCF3492DSCF3503DSCF3518DSCF3622
วันที่ 14-16 ส.ค. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นำโดย ผอ.สมศักดิ์ วุฒิสัตย์ เป็นประธาน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประเทศ เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป ในงานประกอบด้วย การ ประกวด และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  การถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ภายในกิจกรรมนี้มีการสาธิตและทดลองงานวิทยาศาสตร์  มีการจัดการแข่งขันประกวดชุดที่มากวัสดุเหลือใช้ และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้  ซึ่งงานวันวิทยาศาสตร์ได้ตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี แต่ปีนี้ได้ตรงกับวันอาทิตย์  ทางโรงเรียนจึงมีความเห็นว่าเลื่อนมาจัดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แทน

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน1102.22.233.34.45867

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ภายในกิจกรรมนี้มีการสาธิตและทดลองงานวิทยาศาสตร์  มีการจัดการแข่งขันประกวดชุดที่มากวัสดุเหลือใช้ และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้  ซึ่งงานวันวิทยาศาสตร์ได้ตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี แต่ปีนี้ได้ตรงกับวันอาทิตย์  ทางโรงเรียนจึงมีความเห็นว่าเลื่อนมาจัดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แทน

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

73192937485766

วันที่  15 สิงหาคม  2556  ชุดหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่  31  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี   เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกัน  และเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันกับพิษภัยรวมถึงโทษของยาเสพติด เพื่อจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

DSCF9140DSCF9133DSCF9138DSCF9148DSCF9152DSCF9165DSCF9178

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง ปี 2556)   นำโดยท่าน ผอ.วิมล  แปงติ๊บ  ผอ.เจษฎา   ขิ้งหนึ่ง   
ศึกษานิเทศก์โสภา   สุขวิทยาภรณ์   และ ศึกษานิเทศก์ปวีณา  ปานยิ้ม.......ข่าวโดย ครูมี่

1098525 400030566764701 2089996992 nDSC03208

วันที่ 9 สิงหาคม 2556  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนและพร้อมคณะครูและนักเรียน

 ผู้ปกครอง  ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ  การแสดงของนักเรียนและกิจกรรมไหว้แม่เพื่อให้นึกถึงพระคุณของแม่

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000985648
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1227
1786
5883
970649
26966
62689
985648

Your IP: 54.82.251.111
วันนี้วันที่ : 2014-08-20 15:59:20