1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

IMG 2253

IMG 2161

IMG 2196

IMG 2209

IMG 2278

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ นำโดย ผอ. สุเนต
รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์ คงทอง คณะครู และทีมสภานักเรียน ร่วมต้อนรับ
ผู้บริหาร คณะครู
ทีมสภานักเรียนโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ในการมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
- เนตรนารี และการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
IMG 2445IMG 2489IMG 2512IMG 2529IMG 2549IMG 2579IMG 2586
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นำโดย ผอ. สุเนต  รักแก้ว, รอง ผอ. พิชญุตม์
คงทอง และคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราโดยผ่านกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประกวดโครงงาน ประกวดการท่องบทอาขยาย/ทำนองเสนาะ ประกวดแต่งคำประพันธ์
เรียงความ ประกวดคัดลายมือและการอ่านออกเสียง และหนังสือเล่มเล็ก

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

34567

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 นำโดย ผอ. จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียนท่าอาจ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ขอบคุณน้ำใจทุกๆฝ่ายที่มีจิตอาสาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

DSC00969 resizeDSC00972 resizeDSC00997 resizeDSC01085 resizeDSC01171 resize
วันที่ 2 สิงหาคม 2556  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2556  โดยเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  เนื่องจากโรงเรียนประสบอุกทกภัยและปิดเรียนภายใน  การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีกิจกรรมฯอย่างหลากหลาย ภายในกรอบการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย  อาทิเช่นการตอบปัญหา  การคัดลายมือ การเล่านิทาน การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง  การเขียนเรียงความ และการละเล่นแบบไทยๆ  อีกทั้งมีการกำหนดให้นักเรียนและคณะครูแต่งกายในชุดไทย  การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
     1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นปราชญ์และนักภาษาไทย
     2.  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช  ที่พระองค์ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
     3.  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของเด็กนักเรียน
     4.  เพื่อกระตุ้นความสนใจให้เด็กนักเรียนรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
     5.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
     6.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีภาษาไทยใช้เป็นภาษาของตนเอง และเป็นภาษาประจำชาติไทย
     7.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักความเป็นไทยและสืบทอดดำรงรักษา  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
  • ©

SAM 2080 SmallSAM 2058 SmallSAM 2093 SmallSAM 2100 SmallSAM 2105 Small

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ชาวบ้านหมื่นฤาชัยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอุทกภัย (น้ำท่วม) ส่งผลทำให้บ้านเรือนและสิ่งของได้รับความเสียหาย ถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำเมยล้นฝั่งพัดหายไป ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาหาร น้ำดื่ม ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนและชาวบ้านในการขนย้ายและทำความสะอาดบ้านเรือน

995940 391116400989695 664329714 n73116 391118137656188 387823013 n971728 391108220990513 1086982805 n1001723 391105744324094 255253402 n1010235 391116277656374 1317682259 n1012876 391110864323582 867651325 n1013711 391105827657419 1468703710 n1013715 391118460989489 530798060 n

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะครู นักเรียน คณะกรรมสถานศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับ ผอ.สมพงษ์ กาญจนคงคา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

IMG 1088IMG 1097IMG 1136IMG 1175IMG 1180IMG 1198IMG 1210

วันที่ 30 กรกกฎาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3  นำโดยนายเดชา  แสงท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจันยา  วงจันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนำนักเรียนจำนวน 17 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเวทีแสดงศักยภาพเด็กไทยสู่สากล ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

DSCF2245DSCF2285DSCF2321DSCF2324DSCF2351DSCF2358

วันนี้ 31 ก.ค. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน นำโดยผอ.สมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง คณะครู และลูกเสือ - ยุวกาชาด ทั้งโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน และทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย...

581678 10200457150933559 1596438671 n536644 563049963755315 896784693 n581506 563049920421986 2094689572 n968891 10200457138413246 1594635539 n

\วันที่ 30 กรกฏาคม 2556  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำยวยการโรงเรียน

พร้อมคณะครูและนักเรียน  เดินทางไปแข่งขัน Best Practice และโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มช่องแคบคีรีราษฎร์
 

DSCF9943 resizeDSCF9952 resizeDSCF9957 resizeDSCF9961 resizeDSCF9962 resizeวันที่ 31 กรกฎาคม 2556   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้นำคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนที่มีจิตอาสาของโรงเรียน  ร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมโรงเรียน  เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม  2556  ซึ่งโรงเรียนประกาศปิดเรียนหรือหยุดเรียนภายในเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 -30 กรกฎาคม  2556   เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่นักเรียน  และได้สำรวจข้อมูลความเสียหาย ตลอดจนคณะครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้
           เวลา 08.30-10.00 น.  ท่านทองสุข  อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ) พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยของโรงเรียน  โดยมี ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  และคณะครูของโรงเรียนอำนวยความสะดวกและนำตรวจสอบสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับให้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000955448
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
612
2064
6515
933499
59455
53817
955448

Your IP: 54.226.188.142
วันนี้วันที่ : 2014-07-30 10:09:57