1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
หน้าหลัก

SAM 6023SAM 6027SAM 6037SAM 6045SAM 6045SAM 6047SAM 6051SAM 6058SAM 6065

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยผู้อำนวยการเฉลียว วงษ์เคลือบ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้กับนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรผลงานวิชาการให้กับนักเรียน การอ่านเรียงความภาษาไทย และการโต้วาทีเรื่องประชาคมอาเซียน ในการจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

 
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

51112324261

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเครือข่าย "บวร/บรม" ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน ณ วัดวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

DSC00884 resizeDSC00880 resizeDSC00906 resizeDSC00888 resize

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 :  เวลา 09.00 - 12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนรับการนิเทศการ พัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษา  พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรแคดเมียมศึกษา ระดับชั้น ป.1- ม.3  กับนายวินัย  ทองชุบ  (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดพิษณุโลก)  นางนงลักษณ์  อุดมวงษ์  (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.ตากเขต 2)  นางอำไพพรรณ  บุพศิริ (ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว) และนางสาววิไลวรรณ  ปันปิง (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ตาว)  ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ตาวให้รู้ เท่าทันพิษภัยจากสารแคดเมียม

DSC00836 resizeDSC00846 resizeDSC00851 resizeDSC00855 resizeDSC00860 resize

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  :  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา  ครูจินตนา  จิตต์จริง  ครูจอมขวัญ  ใจยอด  และครูวิโรจน์  คำน่าน  ได้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ และนำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในโครงการเวที แสดงศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ตำบลพระธาตุผาแดง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนฯ  ไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ต่อไป  ผลปรากฏว่าตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ  กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1)  กิจกรรมวาดภาพอาเซียน  ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3)  ได้ลำดับที่ 3
2)  กิจกรรมวาดภาพอาเซียน ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)   ได้ลำดับที่ 5
3)  กิจกรรมวาดภาพอาเซียน ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-3)   ได้ลำดับที่ 2
4)  กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  (ภาษาไทย)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้ลำดับที่ 2
5)  กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  (ภาษาไทย)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ลำดับที่ 2
6)  กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้ลำดับที่ 3
7)  กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ลำดับที่ 1  ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2
8)  กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาพม่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้ลำดับที่ 4
9)  กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาพม่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ลำดับที่ 2
10)  กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ลำดับที่ 2
11)   กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ลำดับที่ 2
 

25560716-25560716-IMG 7337 Custom25560716-25560716-IMG 7325 Custom25560716-25560716-IMG 7340 Custom25560716-25560716-IMG 7351 Custom25560716-25560716-IMG 7352 Custom25560716-25560716-IMG 7354 Custom

โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านยะพอ  

วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2556  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านยะพอ ในการมาศึกษาดูโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

 

SAM 1925 CustomSAM 1894 CustomSAM 1950 CustomSAM 1976 CustomSAM 1986 Custom

วันที่ 19 ก.ค. 56 คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครองนักเรียน ทหารฐานปฏิบัติการบ้านหมื่นฤาชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 
ทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา และร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

1080882 502192429860074 1630543463 n1078045 502192523193398 104394291 n979559 502192553193395 62477764 n1080823 502192456526738 2095069449 n1080950 502192483193402 2125656766 n1062961 502192486526735 519007004 n1081134 502192466526737 577819758 n1085547 502192469860070 501351339 n

เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับทางเทศบาลตำบลแม่ต้าน ชุมชนต่างๆ จัดงานขึ้นเพื่อแห่เทียนจำนำพรรษานำไปถวายวัด เพื่อพระสงฆ์นำไปใช้กิจวัตรช่วงเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 ภาพข่าว:โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

 

 

 

SAM 2455SAM 2348SAM 2356SAM 2394SAM 2497SAM 2559

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้จัดงานแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมในงาน

DSC05923 resizeDSC05671 resizeDSC05915 resizeDSC05926 resizeDSC05926 resizeDSC05977 resizeDSC05986 resizeDSC06011 resize

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ร่วมกันจัดตกแต่งเทียนพรรษา และเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายวัดห้วยน้ำเย็น ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็นพุทธ บูชา  ธรรมบูชา  และสังฆบูชา /ภาพข่าวโดย ธุรการโรงเรียน

IMG 2531IMG 2389IMG 2432IMG 2437IMG 2478IMG 2519IMG 2524IMG 23881

เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2556 โรงเรียนบ้านปูเต้อ โดยผอ.เฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปูเต้อ ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยผักหละ และสำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์

เพื่อเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู ฯ  และนักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
 
ภาพ/ข่าว  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000945003
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
95
2164
11504
919498
49010
53817
945003

Your IP: 54.81.177.140
วันนี้วันที่ : 2014-07-25 02:35:54