ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

DSC02170 resizeDSC02095 resizeDSC02188 resizeDSC02170 resize

วันที่ 10 กันยายน 2556 : เวลา 09.00 - 10.00 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ครูพัชนี จรรยา , ครูวลัยพร  แปงติ๊บ และครูวิโรจน์  คำน่าน นำนักเรียนชั้นป.4-ม.3 ของโรงเรียนไปเข้าร่วมพิธีเปิด และ ร่วมรณรงค์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่เทศบาลตำบลแม่ตาว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแม่ตาว  ร่วมกันจัดขึ้น และขอความร่วมมือต่อทางโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

555085 510465569043666 1732368983 n resize1233541 510466652376891 552180303 n resize1234692 510460379044185 40294076 n resize

10 กันยายน 2556 : เวลา 09.00 - 12.00 น.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ ได้มอบหมายให้ครูยุพิน สุขมา และครูภัทราภรณ์ ยอดบุญยืน (ผู้ช่วยครูดูแลเด็กปฐมวัยฯ)ได้นำนักเรียนตัวแทนระดับชั้ยปฐมวัย (อนุบาล 1-2) ของโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556 ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว - พระธาตุผาแดง (เข้าแข่งขันกิจกรรมเล่านิทายประกอบสื่อ, การปั้นดินน้ำมัน,และกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จ.ตาก โดยการนี้ครูยุพิน  สุขมา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันฯด้วย ผลปรากฎว่า
1) กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อระดับชั้นปฐมวัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2)กิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3)กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

DSC01989 resizeDSC02016 resizeDSC02022 resizeDSC02045 resize

วันที่ 9 กันยายน 2556  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยครูพัชนี  จรรยา  ครูจินตนา  จิตต์จริง  ครูวลัยพร  แปงติ๊บ  ครูกาญจนา  เหล่ามา  ครูศรัณยา  จันทรางกูล  ครูจอมขวัญ  ใจยอด  ครูธนพร  กองคำ  ครูวิโรจน์  คำน่าน  ครูบังอร  สิงหเดช (พนักงานราชการฯ)  และครูภัทราภรณ์  ยอดบุญยืน(ผู้ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย)  ได้ร่วมกันนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3  ของโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รระดับกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง  ประจำปี 2556  และคณะครูส่วนมากของโรงเรียนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ด้วย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ผลปรากฏดังนี้คือ
1)  กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นม.1-3 ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตากเขต 2
2) กิจกรรมผลงานสร้างสรรค์คณิตฯ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6 ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯไปเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตากเขต2
3) กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6 และม.1-3 ได้ลำดับที่ 2 (รองชนะเลิศ
4)  กิจกรรมเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน นักเรียนระดับชั้น ป.1-3  ได้ลำดับที่ 2 (รองชนะเลิศ)
5)  กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-3  ได้ลำดับที่ 2 (รองชนะเลิศ)
6)  กิจกรรมการประกวดมายยาทไทยระดับชั้น ป.4-6 ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯ  ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2  ระดับชั้น ป.1-3 ได้ลำดับที่ 2 (รองชนะเลิศ) และระดับชั้น ม.1-3 ได้ลำดับที่ 2 (รองชนะเลิศ)
7) กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-3  ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3  ชนะเลิศทั้งสามระดับชั้น ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯ ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ทั้งสามระดับชั้น
8) กิจกรรมแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ป.1-3  ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯ ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2
9) กิจกรรมการจัดส่วนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.4-6  แกจกรรมการจัดส่วนถาดแบบชื้นระดับชั้น ม.1-3 ชนะเลิศทั้งสองระดับชั้นได้เปนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาตากเขต 2
10)  กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้น ป.4-6  ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนฯไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาการ ประถมศึกษาตากเขต 2
11)  กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.4-6  ได้ลำดับที่ 2  (รองชนะเลิศ) ของกลุ่มโรงเรียนฯ

BossDSC08710BossDSC08498BossDSC08638BossDSC08703

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โดยมีนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 75 คน

DSCN2571.2DSCN2570.3DSCN2572.1DSCN2573.4

ช่วงระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน) กลุ่มโรงเรียนอุ้มผาง  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปะหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนอุ้มผาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางในวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขต  ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยโครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน) นี้ได้รับมอบหมายหน้าที่จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันและนักเรียนที่ได้รับรางวัล

                            

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

 IMG 0129IMG 0134IMG 0136IMG 0148
วันที่ 8 กันยายน 2556 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจ กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด และคณะครูโรงเรียนแม่สอดให้การต้อนรับ คณะครู กรรมการสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยโรงเรียนแม่สอดเป็นเจ้าภาพและบริการสถานที่ในการจัดสอบ

DSCN0300 resizeDSCN0301 resizeDSCN0309 resize

วันที่ 5 กันยายน 2556  เวลา09.30-12.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูฯ  ได้แก่ครูพัชนี  จรรยา  ครูจินตนา  จิตต์จริง  ครูวลัยพร  แปงติ๊บ  ครูยุพิน  สุขมา  ครูกาญจนา  เหล่ามา  ครูจอมขวัญ  ใจยอด  ครูศรัณยา  จันทรางกูล ครูธนพร  กองคำ  และครูบังอร  สิงหเดช  (พนักงานราชการฯ)  ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว  (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง)  ตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ตาว  (หนังสือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ตก53501/ว 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556)  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก โดยการเลือกตั้ง  จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556  เวลา 08.00-15.00 น.  ทั้งนี้เป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ต่อเทศบาลตำบลแม่ตาว

 DSC01951 resizeDSC01949 resizeDSC01984 resize

วันที่ 3 กันยายน 2556  เวลา 13.00-15.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  ได้ดำเนินการจัดการประชุมตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ  ได้แก่ ตัวแทนจากสพป.ตาก เขต 2 ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ  และโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ  ตัวแทนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตัวแทนจากเทศลาลตำบลแม่ตาว ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว ตัวแทนจาก อ.บ.ต.พระธาตุผาแดง ตัวแทนอ.ส.ม. ตำบลแม่ตาวใต้ และบ้านแม่ตาวสันแป่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เพื่อปรึกษาหารือและขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแคดเมียมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลตำบลแม่ตาว  โดยความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลแม่ตาวและโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ผลการประชุมสรุปได้แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ คือ
1) การจัดเวทีสนทนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับสาร แคดเมียม และความเป็ฯมาของหลักสูตรแคดเมียมศึกา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การจัดกิจกรรมนิทรรศการของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว  ร่วมกับ อ.ส.ม.บ้านแม่ตาวใต้และอ.ส.ม.บ้านแม่ตาวสันแป่
3) การจัดกิจกรรมการเติมเต็มความรู้แก่เด็กเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียน เช่นกิจกรรมแฟนพันธ์แท้ตอบปัญหาสารแคดเมียม  กิจกรรมเล่าเรื่องต่อกัน กิจกรรมการเขียนเรียงความ  และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ฯลฯ
             โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556  ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

DSC05488 resize

วันที่ 30 สิงหาคม 2556  เวลา 13.00-16.30 น.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ประกอบด้วยครู พัชนี จรรยา ครูจินตนา  จิตต์จริง ครูกาญจนา เหล่ามา ครูศรัณยา  จันทรางกูล ครูจอมขวัญ ใจยอด  ครูธนพร  กองคำ ครูวิโรจน์ คำน่านและครูบังอร สิงหเดช(พนักงานราชการฯ)  ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปีการ ศึกษา 2556  กลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง  ตามคำสั่งกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง ที่ 34/2556  สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินการประกวดแข่งขันฯ ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมตามเกณฑ์การประกวดแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และระดับภาคเหนือกำหนดไว้ทุกประการ

2013-09-03 12.12.46CYMERA 20130903 085103CYMERA 20130903 085120CYMERA 20130903 090809

เมื่อระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย พร้อมนางสาวอุมาภรณ์    แสงเมืองคำ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแนะนำประสบการณ์การนำแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาพฤติกรรมกรรมสุขภาพเรื่องโรคมาลาเรีย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

                            

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวั...

Read more

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระ…

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตพื้นที่ฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจ...

Read more

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คนใหม่ในโอกาสเ...

Read more

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

กิจกรรมอาเซียนโรงเรียนอรุณเมธา

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการประชาคมอาเซียน ( The Spirit Of ASEAN ) "อรุณเมธาก้าวไกล ใส่ใจอาเซียน" โด...

Read more

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด              แจ้ง สถานที่พัก ของครูที่อบรมคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556   แล...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิคุณ (ห้วยเตย) อำเภอแม่สอด

Read more

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

การแข่งขันทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี่ยน ปีที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาว อ...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการค…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" รุ่นที่ 1

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ...

Read more

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศร…

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ฯ

นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้สังคมศึก...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจครูผู้ช่วยครั้งที่ 6/2557 ในการเรียกบรรจุครั้งนี้ สพป.ตาก เขต 2 เรียกทั้งสิ้น 17 ราย โดยทั้ง 17 รายได้ทำการปฐมนิเทศและรับฟั...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถ...

Read more

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการฝึกหัดว่ายน้ำ โดย...

Read more

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่ จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

Read more

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum ...

Read more

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นายนพพร แก้วท...

Read more

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาต่างๆใน จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื็นที่ก...

Read more

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-Net และ NT และผลสัมฤทธิ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001085036
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1340
1283
7624
1067104
34972
47150
1085036

Your IP: 54.82.121.218
วันนี้วันที่ : 2014-10-23 23:03:33