ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558
เหลือเวลา

_________________________


MY OFFICE < INTERNET

MY OFFICE < INTRANET

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

125748

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเข้าค่ายของนักเรียนและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากกจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ซึ่งจะเป็นนักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ชื่อว่าโครงการนักสื่อสารชุมชน(Photo Story) วันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  โดยการเข้าค่ายครั้งนี้ได้เลือกสรรตัวแทนนักสื่อสารชุมชนน้อยไปเข้าค่ายที่ จ.เชียงใหม่

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

sport2sport1sport3

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มอำเภอพบพระ ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม ในครั้งนี้ได้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เสริมสร้างประโยชน์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬาและนำเวลามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้ร่วมแข่งขัน

Boss0Boss1Boss2Boss3Boss4Boss5Boss6Boss7

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเข้าค่ายของนักเรียนและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากกจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ซึ่งจะเป็นนักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  กิจกรรมครั้งนี้ชื่อว่าค่ายเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ซี.ซี.เอฟ. ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่          

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

k0k3k4k5k6k7k8

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดยท่าน จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ ผอ.โรงเรียน นายพิพัฒน์ แสงอ่อน รองผอ.เรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพบพระวิทยา ผลการแข่งขันโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ "ขบวน กองเชียร์" และประภทกีฬาอีกหลายรางวัล ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆฝ่าย และการสนับสนุนจากท่านผอ.จนทำให้โรงเรียนของเราประสบความสำเร็จได้ในครั้ง นี้

12567910

เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม โรงเรียนบ้านแม่วะหลวงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง นายเสนอ ปิ่นเจริญและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นป.1 – ม.3 จำนวน 201 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดวิทยากรให้ความรู้ เช่น อบรมธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดบ้านละคี อบรมความดีและจิตอาสาจากผู้นำทางศาสนาคริสต์และผู้นำชุมชน อบรมด้านยาเสพติดจากวิทยากรตำรวจ สภ.สบเมย อบรม อบรมด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

00.34561214

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรำดง ซึ่งเป็นการเต้นรำพื้นบ้าน ซึ่งการซ้อมรำในครั้งนี้ได้รับการฝึกซ้อมและดูแลการแสดงโดย นางสาวพิชชานันท์    เรียงชัยเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) และจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับ “โรงเรียนดี ศรีตำบล” กับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน   

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

Boss333Boss1111Boss2222

วันที่ 30 กันยายน 2556 ร.ร.บ้านขุนห้วยช่องแคบ นำโดยท่าน ว่าที่ร้อยเอก นิคม สิงทยม ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลและความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี

1234567

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  ได้เป็นตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบรางวัลให้แก่นักเรียน  คนที่หนึ่ง เด็กหญิงแวว  -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  การเขียนเรียงความ เรื่อง “ชอบการสอน สหกรณ์นักเรียน” โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคนที่สอง เด็กหญิงอัญชลี -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ที่ได้รับรางวัลชมเชย  ควบคุมโดยนางพิมพ์พร       กันธรักษา ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ 

 

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

s5s1s2s3s4s6
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำนักเรียนชั้นป. ๖ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย     จังหวัดสุโขทัย  บรรยากาศสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับความรู้และประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนสีทาอาคาร จำนวน ๒๐ ถัง (๑๘ ลิตร) จาก บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางโรงเรียนได้มารับสีทาอาคารที่ตัวอำเภอแม่สอดตรงด่านปศุสัตว์ ซึ่งทางบริษัทได้เหมารถมาส่งสีทาอาคารจุดนั้น ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต่างๆในเขต...

Read more

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ ปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Read more

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเม...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วันที่ 26 พฤจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บันทึกเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ...

Read more

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดย...

Read more

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ กลุ่มแม่กุ-มหาวัน ร่วมรณรงค์กิจกรรม "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ" โดยการแจกสติ๊กเกอร์ที่ สพฐ.ร่ว...

Read more

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมงานด้านวิชาการของคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม โรงเรียนแม่กุ-มหาวัน อำเภอแม่สอด โดยมีรอง ผอ.เขต...

Read more

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอพบพระ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

20 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ และคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้ช่วยผ...

Read more

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ 8 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานใ...

Read more

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน กลุ่มพะวอ-ด่านเเม่ละเมา เพื่อตรวจดูสภาพโดยทั่วไปในโรงเรียนและเยี่ยมห้องเรียน เ...

Read more

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพร...

Read more

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับร…

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับรางวัลฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ท...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด ...

Read more

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียน…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียนในโอกาสย้ายฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาค...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการ...

Read more

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนา…

โครงการ&quot;มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนาว&quot;

2 พ.ย. 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เยือนพื้นที่อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนชุม...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001166269
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
575
1482
8491
1148098
26391
43770
1166269

Your IP: 54.87.76.100
วันนี้วันที่ : 2014-12-20 13:07:52