1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
หน้าหลัก

DSCN2031-tileในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ได้มีการต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียนด้านวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาคารสถานที่โรงเรียน  ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้มีการจัดการศึกษาดูงาน โดยนายสมศักดิ์  หารวันนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนที่กำลังเดินทางไปเข้าประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเสร็จภารกิจคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปะหละทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนใช้ในโรงเรียนต่อไป

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

221231วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการจัด กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการเชิญวิทยากร คือ นางสาวนันท์นิภา พันธ์ทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียนของโรงเรียน  การดำเนินงานครั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.ตาก เขต 2 ที่ ศธ 04056/ว 3113 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556

25560626-25560626-SAM 175425560626-25560626-SAM 175725560626-25560626-SAM 177525560626-25560626-SAM 178625560626-25560626-SAM 1833วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 . คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยออกเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด

ในหมู่บ้านหมื่นฤาชัยเวลา 12.30 . ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยการจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสี 
เขียนเรียงความ คัดลายมือ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ และมีการแสดงละครในวันสุนทรภู่ 

เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครผจญภัย

IMG 0466IMG 0461IMG 0432IMG 0430IMG 0430IMG 0428IMG 0427IMG 0423วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ได้รับบริการจากหน่วย เคลื่อนที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2556 เขตอำเภอพบพระ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาให้บริการทำฟันให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานเคลื่อนที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของโรงพยาบาลพบพระไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

IMG 0259IMG 0271IMG 0279IMG 0344IMG 0313IMG 0358IMG 0378IMG 0382วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 โดยนาเยเดชา   แสงท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยให้นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นถือป้ายรณรงค์ วาดภาพระบายสีเกียวกับโทษของสิ่งเสพติด เพื่อให้นักเรียนรู้โทษและห่างไกลจากยาเสพติด

BossDSCF2551BossDSCF2255BossDSCF2311BossDSCF2343เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมครูกลอน สุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆที่ครูกลอน สุนทรภู่แต่งไว้ โดยนายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวด วาดภาพระบายสี และมีการแสดงของนักเรียน การประกวดแฟชั่นโชว์การแต่งกายตัวละคร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 ภาพข่าว:โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

 

11213วันที่ 25 มิถุนายน 2556 : เวลา 09.00 - 14.00 น.  ทางคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว - พระธาตุผาแดง  ซึ่งประกอบด้วย นายธนพล  ดอนโคตร (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวแพะ)  ประธานกล่มฯ  นายประกาศิต  คำสุข (ผอ. ร.ร.บ้านหัวฝาย)  นายสงกรานต์  ยาโนยะ (ผอ. ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้)  นางกรรณิการ์  แสนนรินทร์ (ผอ.ร.ร.บ้านค้างภิบาล)  นางอัมพร  ศิริขวัญ  (ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ)  นางอุไร  วงษ์พีระพัฒน์ (ผอ.ร.ร.บ้านพะเด๊ะ)  นางรุ่งนภา  ศรีสุข (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใหม่)  นางสุนิสา  ทองมา  (ผอ.ร.ร.ต.ช.ด.บ้านถ้ำเสือ)  นางพัชนี  จรรยา  (ครู ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้)  นางสุวารี  เข็มทอง (ครู ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ)  นายเกษม  ใจสอาด  (ครู ร.ร.บ้านพะเด๊ะ)  และนางสาวณัฐกานต์  กุลบุตร  (จนท.ธุรการ ร.ร.บ้านแม่ตาวแพะ) การประชุมครั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อราชการ และแนวปฏิบัติงานราชการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สพป.ตาก เขต 2  ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการ  และเพื่อการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน  โดยมี ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ และคณะกครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกจนเสร็จสิ้น การประชุม

DSC02734DSC02742DSCF6236DSCF6245DSCF6248DSCF6243วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตาว ร่วมกับ เทศบาลแม่ตาว ได้เข้ามาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ รวมทั้งนักเรียนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงตามบริเวณในเขตรับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน โดยมีครูอานามัยคอยกำกับและติดตาม [ภาพ/ข่าว : ชัยวัฒน์  เทียนนาวา]

BossDSC 0096BossDSC 0006BossDSC 0014BossDSC 0259BossDSC 0062BossDSC 0024BossDSC 0442BossDSC01898วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ จำปานิล พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน ต่อต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวัน สุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์และสืบ ทอดการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ซึ่งการจัดกิจกรรมมีการแสดงบน เวทีของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ  การประกวดตัวละคร  และมีการแข่งขันเต้นแอโรบิคของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2556  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 โดยการนำของนางพัชร  เชื้อยอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้นำคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบหมู่บ้านป่าคาเก่า และได้เชิญคุณหมอจากสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านมาให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด จากการให้ความรู้ครั้งนี้  ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดมากขึ้นและได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะห่างไกลยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก…

การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วันที่ 28 มีนาคม 2557 การประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา...

Read more

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

ประชุมวาระการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

วันที่24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

Read more

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

อบรมทักษะชีวิตเรื่องโรคมาลาเรียในสถานศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต โรคมาลาเรียในสถานศึกษา โครงการ "การสื่อสารเพื่อเป...

Read more

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

กิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ รวมไทยพัฒนา 2

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ"หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S...

Read more

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

รับมอบอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่

วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่หู่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่ิอเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนอนุบาล"ชัยยะวงศาพัฒนา"ซึ่งได้...

Read more

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

พิธีเปิดกองลูกเสือ S.S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2557

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( S.S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ณ ค่ายลู...

Read more

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

ประชุมผู้บริหาร ครู โรงเรียนการจัดการเรียนร่วม

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน เรียนร่วม สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนั…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและช่วยเหลือนัก เรียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้...

Read more

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันบัณฑิตน้อย ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรี...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครสอบครูวันแรก

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557 เป็นวันแรกซึ่งบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000743351
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
566
1553
2119
732081
30100
72593
743351

Your IP: 50.19.144.243
วันนี้วันที่ : 2014-04-21 09:19:18