ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

C360 2014-01-21-15-32-33-38520140121 1514380C360 2014-01-21-09-33-09-353C360 2014-01-21-10-10-46-866C360 2014-01-21-15-38-24-456

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2556 ที่ ผ่านมา นายสมเจตต์ ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนนำเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเภทที่ 5 การดำเนินการเลี้ยงปลา ระดับชาติ  ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (km ) กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะ และการนำเสนอผลงานในครั้งนี้โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติประเภทที่ 5การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนดีเด่น ในการนำเสนอองค์ความรู้ดีเด่น กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะ

                                                   ภาพ ครูพวงเพชร / ข่าวเนตรนภา

DSC 0520DSC 0501DSC 0503DSC 0508DSC 0513DSC 0515

วันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ได้มีการจัดสอบ P O-net ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ซึ่งการสอบในครั้งนี้มีทั้งหมด  5 สาระวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา

IMG 4183IMG 4191IMG 4211IMG 4249IMG 4255IMG 4273IMG 4470IMG 4584IMG 4588IMG 4611IMG 4630IMG 4664IMG 4680IMG 4683IMG 4683

วันที่ 17-18 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3 เพื่อให้ลุกเสือ-เนตรารี เป้นคนที่มีความอดทน มีระเบียบวินัย และสมามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

IMG 5049IMG 5015IMG 5017IMG 5021IMG 5024IMG 5027IMG 5032IMG 5034IMG 5035IMG 5036IMG 5039IMG 5042IMG 5042IMG 5043

วันที่ 23 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด บก.ควบคุม ฉกร.4 จากศูนย์ศิลปชีพ กอ.44  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องรักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการสนุกสนาน ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทหาร จากศูนย์ศิลปชีพ กอ.44 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 
     12345678910
วันที่  20 มกราคม  2557  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  นำโดยท่าน  ผอ. นงนุช  ชุมภูเทพ  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในงานปริวาสธรรม  ณ  วัดราษฎร์เจริญธรรม 

112345678910111213

วันที่  21  มกราคม  2556  หน่วยเฉพาะกิจ  กรมทหารราบที่  42  ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชนทั่วประเทศ   ให้ มีความรักชาติรักแผ่นดิน  สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่อันตราย  คนที่ไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมคนนั้นจะทำอะไรตามใจชอบ  เอาแต่ได้  เห็นแก่ตัว และนอกจากนี้ยังฝึกระเบียบ   วินัยให้กับนักเรียนไทยราษฎร์คีรี อีกด้วย

123467898910111213

วันที่ 16 มกราคม  2556  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีนำโดยท่าน  ผอ. นงนุช  ชุมภูเทพ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  เข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  โรงเรียนพบพระวิทยาคม  โดยช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของคณะครูกลุ่มอำเภอพบพระ  ซึ่งโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีได้เข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกลุ่มโรงเรียนช่อง แคบ - คีรีราษฎร์  และภาคค่ำมีการพบปะสังสรรค์เพื่อนครู  มีการประกวด้องเพลง  และการแสดงต่างๆ มากมาย

 

 DSC2731 DSC2735 DSC2761 DSC2762 DSC2798 DSC2810 DSC2821

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ลำพอง  จันทรถาวร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาให้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบโอเนต แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 และคณะครูจากทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำเทคนิคและวิธีคิดไปประยุกต์ใช้ในการสอบโอเนตต่อไป

DSC01110DSC01134DSC01174DSC01191DSC01201DSC01207DSC01227DSC01240DSC01243

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายสุเนต รักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการครูและลุคลากรทางการศึกษา อำเภอพบพระ และร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เกม นันทนาการและกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ของครูและงานเลี้ยงสังสรรค์ในภาคค่ำ ซึ่งการจัดงานวันครูมีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ การระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูทุกสังกัด ในปีนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "ครูดีศรีพบพระ" จำนวน 8 คน ได้แก่ สายผู้บริหาร นายสิรภพ หลอมทอง สายผู้สอน นางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์ นางสาวรุจิรา กวางวิเศษ นางสาวภิลัยพร ฉิมพาลี นายชานนท์ กิ่งพวง นายกิตติคุณ เทพคำอ้าย นายนิรุตต์ ธัญเจริญ และนางมยุรี วงศ์สวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

สพป.ตาก เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลาก...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

        นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ บ.สตาร์เคเบิ...

Read more

โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย โครงการ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

            วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ร่วมพิธีทำ...

Read more

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ

                วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต...

Read more

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุ...

Read more

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

การอบรมขยายผล BBL กลุ่มโรงเรียนเอกชน

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

Read more

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ...

Read more

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

โครงการ หนูน้อยพิชิตรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1436

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6/2558

                วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุและแต่...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึ…

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับคณะประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา สพฐ.

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้...

Read more

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

ผอ.เขต เปิด BBL กลุ่มโมกขละ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่อำเภอท่าสองยา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียร…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะปลูกต้นอินทนิล เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศ…

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

              16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มบริหารงานบุคคล

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

                16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำน...

Read more

ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

 ปลูกป่า ปลูกคน ม่วงบนดอย...กลุ่มการเงิน-อำนวยการ

                16 กรกฎาคม 2558 นายประวัตร์ พันธ์กอง นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

Read more

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่…

ผอ.เขต ปลูกต้นอินทนิลร่วมกับผู้บริหารกลุ่มอำเภอแม่ระมาด

                วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

ประชุม BBL อำเภอแม่ระมาด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางลงพื้...

Read more

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสร…

ปลูกป่าสนองแนวพระราชดำริฯ กลุ่มนโยบายและแผน ส่งเสริมสถานศึกษา

                วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยศูนย์ประสานง...

Read more

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

การประชุมส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.ตาก เขต 2

                  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพืีนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเชิ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

ผอ.เขต เยี่ยมห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

                วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read more

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอท่าสองยาง

                ชมรมครูอำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอท่าสองยางขึ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

                  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานลง...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคำสั่งปรับเงินเดือน และเลื่อนขั้น

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมเชิงปฏิบั...

Read more

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

เสวนานโยบายการจัดการศึกษาให้เด็กไม่มีสัญชาติ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมการประชุมและเสวนาทบทวน 10 ปี นโยบายการจัดการ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001512436
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
900
1020
1920
1503469
2362
41867
1512436

Your IP: 54.159.52.10
วันนี้วันที่ : 2015-08-03 17:54:52