1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

ระบบสมาชิก

หน้าหลัก

BossIMG 8960BossIMG 8962BossIMG 8963BossIMG 8961

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วันเปิดเรียนวันแรก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา กลุ่มอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  30 - 31  ตุลาคม 2556  นางพัชร  เชื้อยอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 และคณะครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ตำบลคีรีราษฏร์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  โดยมีวิทยากรรับเชิญ  ดร. ประจบ  ขวัญมั่น และ ดร.สุบัน พรเวียง  มาให้ความรู้  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมากที่จะได้นำไปใช้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และจะได้เตรียมความพร้อมในการประเมินที่ใกล้จะถึงนี้

42356

เมื่อวันที่ ๒๗, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ให้การต้อนรับ คณะหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รถออฟโร๊ด จำนวน ๑๖ คัน ที่ออกค่ายจากบ้านเลตองคุ  และได้ให้การบริการประชาชนบ้านเปิงเคลิ่ง ในวันที่ ๒๗, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะเดินทางไปให้บริการที่บ้านนุโพในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในสถานที่ต่อไป  ซึ่งการให้บริการที่บ้านเปิงเคลิ่งนี้  พอ.สว.ได้ให้บริการที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)และได้พักแรมที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

วันที่ 23 ตุลาคม 2556  :  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  มอบหมายให้ครูยุพิน  สุขมา  เป็นตัวแทนไปรับมอบที่นอนจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก จำนวน 30 ผืน  ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  (ที่ว่าการอำเภอแม่สอด)  ตามที่โรงเรียนได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อทดแทนที่นอนเดิมของนักเรียนชั้น อนุบาล 1-2 ที่เสียหายจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา  เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ได้มีที่นอนสำหรับนอนในภาคกลางวันต่อไป  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สขาเอเชย

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี   นางอรุณี  พรมมา รองเรขามูลนิธิมูลนิธิ สิกขาเอเชีย เปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ สิกขาเอเชีย เข้าร่วมกิจกรรม

anigif

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น.นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ห้องเรียนสาขาเชียงแก้ว จากชมรมพืชสวนสู่ชนบท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 114 คน  ที่มาออกค่ายอาสา สร้างอาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2556

l07l00l01l02l03l04l05l06

คณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C.) รุ่นที่ ๙๔-๙๗ /๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสืออำเภอแม่สอด(โรง

เรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ)

125748

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเข้าค่ายของนักเรียนและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากกจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ซึ่งจะเป็นนักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ชื่อว่าโครงการนักสื่อสารชุมชน(Photo Story) วันที่ ๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  โดยการเข้าค่ายครั้งนี้ได้เลือกสรรตัวแทนนักสื่อสารชุมชนน้อยไปเข้าค่ายที่ จ.เชียงใหม่

 

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

sport2sport1sport3

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มอำเภอพบพระ ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม ในครั้งนี้ได้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองถนัด เสริมสร้างประโยชน์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬาและนำเวลามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้ร่วมแข่งขัน

Boss0Boss1Boss2Boss3Boss4Boss5Boss6Boss7

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  โดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่วงเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดการเข้าค่ายของนักเรียนและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากกจน ซี.ซี.เอฟ. ฯ ซึ่งจะเป็นนักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ. ที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  กิจกรรมครั้งนี้ชื่อว่าค่ายเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ซี.ซี.เอฟ. ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่          

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

จังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชี…

ประชาสัมพันธ์...ด้วยจังหวัดตาก กำหนดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประส...

Read more

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าพักของครูที่รับการอบรมแท…

แจ้งครูที่จะเข้ารับการอบรมแท็ปเล็ต (Tablet) ในวันที่ 7-8 ก.ย.57 และวันที่ 12-13 ก.ย.57 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าพัก ติดต่อเข้าพักได้ที่บ้านคนคอนหวันรีสอร์ท (ตรงข้ามมามาโฮมมาร์ท) ตา...

Read more

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

ค่ายคุณธรรรมทำดีถวายในหลวง

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ"ค่ายคุณธรรมทำดีถวายในหลวง" ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6...

Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยในภาคเช้าเวลา 06.00 น.ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งแด่พระภิกษุส...

Read more

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

อบรมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริ...

Read more

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2557

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม"การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรอ…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา รุ่น2"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการ ศึกษา" ซึ่งการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัด…

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการ จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสต...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สพป.ตาก เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๒ ตามแบบจัดเก็บข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปรับเครื่อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซนทารา แ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
001001160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
81
1630
10738
979765
42478
62689
1001160

Your IP: 54.91.240.255
วันนี้วันที่ : 2014-08-30 07:22:48