ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

DSCF7588

DSCF7496

DSCF7501

DSCF7596

DSCF7599

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นายวินัย  แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
สร้างความสนุนสนาน ให้กับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
การจับสลากแลกของขวัญ การแสดงแต่ละระดับชั้น และการเล่นเกมส์

t1t2t3t4t5t6t7t8t10t11t12t13t14t16

เมื่อวันที่ 11 มกราคม2557 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน หน่วยงานราชการ และ ร้านค้าต่างๆ ได้จัดซุ้มกิจกรรม อาหารเครื่องดื่ม บริการแจกฟรีให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงแต่ละระดับชั้น การจับสลากรางวัลพิเศษ การเล่นเกมส์ต่างๆ

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

712345689101112131415161718

เนื่องด้วย วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2556 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นซึ่งภายในกิจกรรม งานวันเด็ก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมของรางวัลต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การตอบคำถาม เกมการแข่งขันต่างๆ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานแล้วยังมีขนม และอาหารให้นักเรียนกินฟรีได้ตลอดงาน ที่สำคัญที่สุดคือป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันเด็กคือ
1. เพื่อให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 
2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่บริจาคของรางวัลต่างๆ ให้ไปเด็กๆ ของเรา
3124567910
วัน ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป.ตาก.2 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมี นายประทวน แสงทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก และมีนายบุรินทร์ ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคนกล่
าว รายงาน และมีหน่วยงานต่างๆและผู้ปกครองนักเรียนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆและทุนการศึกษา และเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมกลางแจ้งเกมนันทนาการต่างๆ

DSC05913 resizeDSC05739 resizeDSC05785 resizeDSC05830 resizeDSC06073 resize

ตลอดจนบุคคลโดยทั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี  เช่นเทศบาลตำบลแม่ตาว  กำนัน-ผู้ใหญ่ ในตำบลแม่ตาว  กองทุนเงินล้านหมู่ที่ 1 และกลุ่มออกทรัพย์หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้  กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนเงินล้านหมู่นี้บ้านแม่ตาวสันแป่  ผู้ปกครองนักเรียนและอื่นๆ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบการจัดกิจกรรมฯ  เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 53,726 บาท(ห้า หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดและสำนักสงฆ์หมู่บ้านเขตบริการ ของโรงเรียน  อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การเลี้ยงอาหารเด็กๆและผู้ร่วมกิจกรรม การมอบรางวัล ขนมและผลไม้แก่เด็กๆ  และการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ

  1. เพื่อ ให้เด็กนักเรียนและเด็กๆ ในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนตลอดจนเด็กทั่วไปที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตนเองที่บรรดาผู้ใหญ่ใจดีมอบให้
  2. เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้สนุกสนานผ่อนคลายจากการเรียน
  3. เพื่อให้เด็กๆนักเรียนและเด็กทั่วไปทำกิจกรรมฯ ร่วมกับผู้ปกครองและบรรดาผู้ใหญ่ใจดี
  4. เพื่อ ให้เกิดความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง และเพื่อสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ขอ ขอบพระคุณองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชนและทุกภาคส่วนที่ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอนุเคราะห์ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ของโรงเรียนสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

123

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นโยบายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง เพื่อเข้าร่วมโครงการพลังคิดสะกิดโลกของกระทรวงพลังงาน

1DSCN3732DSCN3742SAM 0537SAM 0546SAM 0555SAM 0556

เมื่อคืนวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุลฯ   นำโดย  นายสมพงษ์    ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ที่ชื่อคุณครูมนัสวี  อุ่นขจี ซึ่งทำการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  และในงานเดียวกันทางผู้บริหารโรงเรียนได้จัดงานสังสรรค์รับปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูที่อยู่ห่างไกล  ตัวแทนครูได้มอบของเนื่องในวันปีใหม่ให้กับผู้บริหาร  และผู้บริหารก็ได้มอบของขวัญวันปีใหม่ให้คณะครูในโรงเรียน  หลังจากนั้นก็เป็นการจับสลากของรางวัลเนื่องในงานต้อนรับปีใหม่ปี ๒๕๕๖

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

m2m1m3m4

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาต เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตร ของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ และกิจกรรมสวัสดีใหม่ 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุนสนาน ให้กับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจับสลากแลกของขวัญ การแสดงแต่ละระดับชั้น การประกวดร้องเพลง

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

DSC05492 resizeDSC05486 resizeDSC05500 resize

วันที่ 4 มกราคม 2557  เวลา 09.00 - 12.30 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ทุกคน  ได้ร่วมกันจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการประชุมได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้  และความสามารถตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556  จนถึงปัจจุบัน (4 มกราคม 2557) และแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป  พร้อมหารือ  และขอคำแนะนำตลอดจนตามความเห็นชอบในเเร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

    54331

เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2557 นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ และคณะครู โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน โดยการนำของนางปวีณา   ปานยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 และคณะกรรมการทำงาน เพื่อประเมินประกันภายในของโรงเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซู…

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซ...

Read more

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

            วันที่ 21 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

                วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 เข...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดงานรดน้ำดำหัว-ขอพร

สพป.ตาก เขต 2 จัดงานรดน้ำดำหัว-ขอพร

                เมื่่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัวแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

 สพป.ตาก เขต 2 ทำบุญตักบาตร-พิธีสืบชะตาหลวง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน...

Read more

รดน้ำดำหัว-ขอพร

รดน้ำดำหัว-ขอพร

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตาก เขต 2 เข้ารดน้ำดำหัวและขอพร นายชัย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

 สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าฯ

                วันที่ 17 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่พร้อมด...

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติร…

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานพิธีบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน

                วันที่ 3 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู...

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ

                นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปิดการอบรมผู้นำยุวกาชาด

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั…

สพป.ตาก เขต 2 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                วันที่ 2 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

            วันที่ 1 เมษายน 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโ...

Read more

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก…

โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จ.ตาก

                วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒน...

Read more

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

รับมอบหลังคาอาคารเรียนจากผู้ใจบุญ

            นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน อำเ...

Read more

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียร…

รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดค่ายยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

              วันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรี…

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาผู้เรียนฯ

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอ...

Read more

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

งานตลาดนัดวิชาการ กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

                นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดวิชาการ "เปิดบ้านเล่าข...

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2...

Read more

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมประชุมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

            นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆของจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพั...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็ก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์

                นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนป...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบ้าน

                วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โคร...

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

                  วันที่ 23 มีนาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางเยร่ยมค่ายลูกเสือต้านยา เสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้าย…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารย้ายรับตำแหน่ง

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ อ.ท่าสองยาง เพื่อร่วมเป็นเกียรติและให...

Read more

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาให...

Read more

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

เปิดอาคาร...โรงเรียนธนาคาร

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารโรงเรียนธนาคาร ของโรงเรียนชุมชนบ้าน...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้...

Read more

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

โรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 รับการตรวจราชการ

                ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17 เดินทางลงพื้นที่อำเภ...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001364912
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
383
863
7249
1350572
26117
54608
1364912

Your IP: 54.92.255.172
วันนี้วันที่ : 2015-04-25 23:13:27