ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

นับถอยหลัง O-NET ป.6, ม. 3
31 มกราคม 2558
เหลือเวลา

_________________________


MY OFFICE < INTERNET

MY OFFICE < INTRANET

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

DSC04684 resizeDSC04652 resizeDSC04688 resizeDSC04703 resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 2 (สมศ.น้อย) นำโดย  นายประกาศิต  คำสุข  (ผอ.ร.ร.บ้านหัวฝาย และประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ตาว-พระธาตุผาแดง)  ประธานกรรมการฯ  นางอัมพร  ศิริขวัญ (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวกลางฯ) กรรมการฯ , นางรุ่งนภา  ศรีสุข (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใหม่) กรรมการฯ , นายสงกรานต์  ยาโนยะ (ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้) กรรมการฯ , นางอุบลรัตน์  บุญลือ (ศน.สพป.ตากเขต 2 ) กรรมการฯ  และนายคนองฤทธิ์  สิงหบุตร (พนังานธุรการฯ)  เลขานุการฯ  ได้มาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  พร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่างๆ  แก่โรงเรียน  เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินฯ จาก สมศ.รอบสามต่อไป  ทั้งนี้มีครูพัชนี  จรรยา(รกท.ผอ.ร.ร.บ้านแม่ตาวใต้) พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนคอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกพร้อมรับฟังการสรุปด้วยวาจา จากคณะกรรมการประเมินฯ (ตามหนังสือ สพป.ตากเ ขต 2 ที่ ศธ.04056/ว 6099  ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน 2556)

IMG 3993IMG 3931IMG 3935IMG 3939IMG 3954IMG 3960IMG 3965

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย ตลอดจนพระคุณของบิดาผู้ให้กำเนิด

DSC04601 resizeDSC04577 resizeDSC04593 resizeDSC04631 resize

เวลา 18.00 - 21.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดยผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ครูพัชนี จรรยา ครูกาญจนา เหล่ามา    ครูจอมขวัญ  ใจยอด  และครูภัทราภรณ์ ยอดบุญยืน  เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้เข้า ร่วมพิธีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชร่วมกับทางเทศบาลตำบลแม่ตาว

994976 567590389986944 1530345911 n598501 567590489986934 848690546 n1424463 567592059986777 652848033 n1453530 567590699986913 1451311869 n1458688 567590553320261 539024405 n

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับอำเภอท่าสองยางและส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

ข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

DSC04558 resizeDSC04372 resizeDSC04456 resizeDSC04493 resizeDSC04512 resize

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00-1200 น. โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันจัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
1) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์
2) เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3) เพื่อถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
5) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ
6) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความรักความห่วงใยและพระคุณของพ่อที่มีและมอบให้นักเรียนทุกคน
7) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
8) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
9) เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยโดยการได้ปฏิบัติจริง และประสบการณ์จริง
      ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 208 ประกอบด้วยข้าราชการครูฯ จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนจำนวน 79 คน นักเรียนจำนวน 102 คน และพระภิกษุสงฆ์จากสำนักสงฆ์และวัดในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 9 รูป

DSCN4558DSCN4552DSCN4559DSCN4576วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนแม่สอดจัดรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศประจำปี 2556 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ

IMG 3992IMG 3971IMG 3993

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูโรงเรียนแม่สอดร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง ณ สนามกีฬานเรศวร เทศบาลนครแม่สอด เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย

DSCN3592DSCN3570DSCN3578DSCN3586DSCN3589

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดมอบรางวัลกีฬาที่ได้มาจากการแข่งขันกีฬานักเรียนในอำเภออุ้มผาง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา ร.ร.บ้านแม่กลองใหม่ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯ ได้รับถ้วยรางวัลมากมาย

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

IMG 1994IMG 1988IMG 1991

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนแม่สอดจัดพิธีถวายพระพรในหลวงแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทย

1DSCN3530DSCN3532DSCN3533DSCN3538DSCN3544DSCN3547DSCN3548DSCN3554

ค่ำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  บริหารงานโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นงวันพระราชสมภพ สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเด็จ  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีทหาร  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวเปิงเคลิ่งได้เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (ผอ.สพป.ตาก เขต 2) พร...

Read more

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

โครงการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชรา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กและคนชรา ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความ...

Read more

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

พิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557

Read more

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

ประชุมใหญ่ เตรียมการรับเสด็จฯ

4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย รองฯสุทัศน์ ศรีดาเดช บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่รับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข…

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและอัตราจ้าง สพป.ตาก เขต 2 ประกอบพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ...

Read more

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

บรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่ 9/2557 จำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้โอวาทและข้...

Read more

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พบปะเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสจัดการประชุมเชิงปฏบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต่างๆในเขต...

Read more

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ ปฏบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Read more

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประชุมจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเม...

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

วันที่ 26 พฤจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 บันทึกเทปถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ...

Read more

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

25 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ตาก เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดย...

Read more

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.เขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เพื่อชมกิจกรรมวงล้อเด็กดี กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เทคนิคการฝึกสมาธิขอ...

Read more

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 เดินทางศึกษาดูงานระบบบริหารงานในสำนักงาน ( My Office ) และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานข...

Read more

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ กลุ่มแม่กุ-มหาวัน ร่วมรณรงค์กิจกรรม "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ" โดยการแจกสติ๊กเกอร์ที่ สพฐ.ร่ว...

Read more

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมงานด้านวิชาการของคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม โรงเรียนแม่กุ-มหาวัน อำเภอแม่สอด โดยมีรอง ผอ.เขต...

Read more

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอพบพระ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

20 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ และคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้ช่วยผ...

Read more

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ 8 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานใ...

Read more

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน กลุ่มพะวอ-ด่านเเม่ละเมา เพื่อตรวจดูสภาพโดยทั่วไปในโรงเรียนและเยี่ยมห้องเรียน เ...

Read more

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพร...

Read more

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับร…

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับรางวัลฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ท...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด ...

Read more

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียน…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียนในโอกาสย้ายฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาค...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการ...

Read more

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนา…

โครงการ&quot;มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนาว&quot;

2 พ.ย. 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เยือนพื้นที่อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนชุม...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001166149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
455
1482
8371
1148098
26271
43770
1166149

Your IP: 54.92.232.155
วันนี้วันที่ : 2014-12-20 11:02:19