1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423
หน้าหลัก

n1n2n3n4n5n6

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ นำโดย จ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย  พฤกษ์เจริญ ผอ.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  ประธานกลุ่มโรงเรียนช่องแคบคีรีราษฎร์ จัดการอบรมปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย โดยมีท่าน ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับคณะครูระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากในครั้งนี้

3849111210เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2556  โรงเรียนบ้านนร่มเกล้า 3 โดยการนำของผู้อำนวยการพัชร  เชื้อยอง  และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันแม่ และทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันเดียวกัน ภายในงานได้มีกิจกรรมมากมายเช่น  การรำถวายพระพร  การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแต่งกลอน  การวาดภาพระบายสี ฯลฯ และได้มีหน่วยงานบริษัทซีพีข้าวโพด ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

5050605527105050605527101

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4    นำโดยนายบุรินทร์   ขันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยนายวิชิต   ศรีจันทร์ตรา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้ควบคุมทีมฟุตบอล   ให้การต้อนรับ  นักเรียนนักฟุตบอล  และคณะครูผู้ควบคุมจาก โรงเรียนบ้านยะพอ   อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  ได้แข่งขันอุ่นเครื่องฟุตบอล นักเรียน เพื่อเตรียมทีม ลงแข่งขันฟุตบอลลีก ที่จัดขึ้น  ณ  สนามชั่วคราว  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา  4

BossP1020072BossP1020081BossP1020090

ฃวัน ที่ 15-16 สิงหาคม 2556  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2556 โดยมีนายสวิง จูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เป็นประธานในพิธี โดยได้จัดกิจกรรมตามฐาน  การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลต่างๆ

DSCF3691DSCF3310DSCF3317DSCF3366DSCF3492DSCF3503DSCF3518DSCF3622
วันที่ 14-16 ส.ค. 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นำโดย ผอ.สมศักดิ์ วุฒิสัตย์ เป็นประธาน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-อดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของประเทศ เพื่อกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิทยาศาสตร์ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป ในงานประกอบด้วย การ ประกวด และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์  การถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ภายในกิจกรรมนี้มีการสาธิตและทดลองงานวิทยาศาสตร์  มีการจัดการแข่งขันประกวดชุดที่มากวัสดุเหลือใช้ และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้  ซึ่งงานวันวิทยาศาสตร์ได้ตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี แต่ปีนี้ได้ตรงกับวันอาทิตย์  ทางโรงเรียนจึงมีความเห็นว่าเลื่อนมาจัดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แทน

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน1102.22.233.34.45867

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) นำโดยนายสมพงษ์  ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯ  พร้อมคณะครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)  ภายในกิจกรรมนี้มีการสาธิตและทดลองงานวิทยาศาสตร์  มีการจัดการแข่งขันประกวดชุดที่มากวัสดุเหลือใช้ และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมนี้  ซึ่งงานวันวิทยาศาสตร์ได้ตรงกับวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี แต่ปีนี้ได้ตรงกับวันอาทิตย์  ทางโรงเรียนจึงมีความเห็นว่าเลื่อนมาจัดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ แทน

                                      

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

73192937485766

วันที่  15 สิงหาคม  2556  ชุดหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่  31  ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี   เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกัน  และเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รู้เท่าทันกับพิษภัยรวมถึงโทษของยาเสพติด เพื่อจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

DSCF9140DSCF9133DSCF9138DSCF9148DSCF9152DSCF9165DSCF9178

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง ปี 2556)   นำโดยท่าน ผอ.วิมล  แปงติ๊บ  ผอ.เจษฎา   ขิ้งหนึ่ง   
ศึกษานิเทศก์โสภา   สุขวิทยาภรณ์   และ ศึกษานิเทศก์ปวีณา  ปานยิ้ม.......ข่าวโดย ครูมี่

1098525 400030566764701 2089996992 nDSC03208

วันที่ 9 สิงหาคม 2556  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6  นำโดย นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนและพร้อมคณะครูและนักเรียน

 ผู้ปกครอง  ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ  การแสดงของนักเรียนและกิจกรรมไหว้แม่เพื่อให้นึกถึงพระคุณของแม่
 1150229 663786996965575 1871788465 n1010530 663787253632216 832613906 n1175688 663787236965551 1713817085 n1176177 663787263632215 1104366902 n1170936 663787166965558 1690290513 n วันที่ 10 สิงหาคม 2556 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรม ราชินีนาถ
นักเรียนมอบดอกมะลิให้แม่ และ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น
ผู้ปกครองรักเรียน และคณะครูร่วมกัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2จัดกิจกรรม"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อน้อมรำลึกถ...

Read more

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ให้กับนักเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได้มีการฝึกหัดว่ายน้ำ โดย...

Read more

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่ จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

Read more

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum ...

Read more

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พลู อำเภอท่าสองยาง เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นายนพพร แก้วท...

Read more

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาฯ

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาต่างๆใน จังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื็นที่ก...

Read more

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบันทึกข้อตกลงทำความเข้าใจ (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-Net และ NT และผลสัมฤทธิ...

Read more

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ อำเภอแม่สอด เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ แก่นางทองเพียร ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ในฐานะผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรางวัล 1 แสนครูดีและประ...

Read more

แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งช…

แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ดำเนินงาน จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2557 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเมื่อ พุทธศักราช 2542 กำห...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
000941694
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1162
2472
8195
919498
45701
53817
941694

Your IP: 54.87.134.74
วันนี้วันที่ : 2014-07-23 12:57:51