ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

DSCF7588

DSCF7496

DSCF7501

DSCF7596

DSCF7599

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นายวินัย  แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
สร้างความสนุนสนาน ให้กับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
การจับสลากแลกของขวัญ การแสดงแต่ละระดับชั้น และการเล่นเกมส์

t1t2t3t4t5t6t7t8t10t11t12t13t14t16

เมื่อวันที่ 11 มกราคม2557 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ต้าน หน่วยงานราชการ และ ร้านค้าต่างๆ ได้จัดซุ้มกิจกรรม อาหารเครื่องดื่ม บริการแจกฟรีให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงแต่ละระดับชั้น การจับสลากรางวัลพิเศษ การเล่นเกมส์ต่างๆ

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

712345689101112131415161718

เนื่องด้วย วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2556 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นซึ่งภายในกิจกรรม งานวันเด็ก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมของรางวัลต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การตอบคำถาม เกมการแข่งขันต่างๆ นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานแล้วยังมีขนม และอาหารให้นักเรียนกินฟรีได้ตลอดงาน ที่สำคัญที่สุดคือป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันเด็กคือ
1. เพื่อให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 
2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่บริจาคของรางวัลต่างๆ ให้ไปเด็กๆ ของเรา
3124567910
วัน ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป.ตาก.2 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมี นายประทวน แสงทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก และมีนายบุรินทร์ ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นคนกล่
าว รายงาน และมีหน่วยงานต่างๆและผู้ปกครองนักเรียนนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆและทุนการศึกษา และเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมกลางแจ้งเกมนันทนาการต่างๆ

DSC05913 resizeDSC05739 resizeDSC05785 resizeDSC05830 resizeDSC06073 resize

ตลอดจนบุคคลโดยทั่วไปที่เป็นผู้ใหญ่ใจดี  เช่นเทศบาลตำบลแม่ตาว  กำนัน-ผู้ใหญ่ ในตำบลแม่ตาว  กองทุนเงินล้านหมู่ที่ 1 และกลุ่มออกทรัพย์หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้  กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนเงินล้านหมู่นี้บ้านแม่ตาวสันแป่  ผู้ปกครองนักเรียนและอื่นๆ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบการจัดกิจกรรมฯ  เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 53,726 บาท(ห้า หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ได้แก่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์วัดและสำนักสงฆ์หมู่บ้านเขตบริการ ของโรงเรียน  อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การเลี้ยงอาหารเด็กๆและผู้ร่วมกิจกรรม การมอบรางวัล ขนมและผลไม้แก่เด็กๆ  และการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557  ของโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ

  1. เพื่อ ให้เด็กนักเรียนและเด็กๆ ในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนตลอดจนเด็กทั่วไปที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตนเองที่บรรดาผู้ใหญ่ใจดีมอบให้
  2. เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้สนุกสนานผ่อนคลายจากการเรียน
  3. เพื่อให้เด็กๆนักเรียนและเด็กทั่วไปทำกิจกรรมฯ ร่วมกับผู้ปกครองและบรรดาผู้ใหญ่ใจดี
  4. เพื่อ ให้เกิดความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง และเพื่อสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  ขอ ขอบพระคุณองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชนและทุกภาคส่วนที่ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและอนุเคราะห์ การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ของโรงเรียนสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

123

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นโยบายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง เพื่อเข้าร่วมโครงการพลังคิดสะกิดโลกของกระทรวงพลังงาน

1DSCN3732DSCN3742SAM 0537SAM 0546SAM 0555SAM 0556

เมื่อคืนวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุลฯ   นำโดย  นายสมพงษ์    ฟั่นสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ที่ชื่อคุณครูมนัสวี  อุ่นขจี ซึ่งทำการสอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  และในงานเดียวกันทางผู้บริหารโรงเรียนได้จัดงานสังสรรค์รับปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ เพื่อให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูที่อยู่ห่างไกล  ตัวแทนครูได้มอบของเนื่องในวันปีใหม่ให้กับผู้บริหาร  และผู้บริหารก็ได้มอบของขวัญวันปีใหม่ให้คณะครูในโรงเรียน  หลังจากนั้นก็เป็นการจับสลากของรางวัลเนื่องในงานต้อนรับปีใหม่ปี ๒๕๕๖

รายงานโดย : ธุรการโรงเรียน

m2m1m3m4

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายเทิน แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาต เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตร ของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ และกิจกรรมสวัสดีใหม่ 2557 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสนุนสนาน ให้กับเด็กๆ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การจับสลากแลกของขวัญ การแสดงแต่ละระดับชั้น การประกวดร้องเพลง

ภาพข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

DSC05492 resizeDSC05486 resizeDSC05500 resize

วันที่ 4 มกราคม 2557  เวลา 09.00 - 12.30 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ทุกคน  ได้ร่วมกันจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการประชุมได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้  และความสามารถตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนได้ดำเนินการผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556  จนถึงปัจจุบัน (4 มกราคม 2557) และแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป  พร้อมหารือ  และขอคำแนะนำตลอดจนตามความเห็นชอบในเเร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

    54331

เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2557 นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์ และคณะครู โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน โดยการนำของนางปวีณา   ปานยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 และคณะกรรมการทำงาน เพื่อประเมินประกันภายในของโรงเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าป…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมงานมิตืใหม่การศึกษา เดินหน้าประเท...

Read more

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอ…

รอง ผอ. เขต นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดเทอม

          นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ลงพิ้นที่โรงเรียนในกลุ่มแม่กุ-มหาวัน เพื่อนิเทศ ตรวจเยี่ย...

Read more

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง…

อบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูแ...

Read more

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน...

Read more

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน…

พิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์การเรียน CDC

                วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ...

Read more

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

สพป.ตาก 2 ประเดิมเก็บ 3 แต้ม

                เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทีมฟุตบอล สพป.ตาก เขต 2 ลงแข่งขันฟุตบอลแม่สอด เฟรนด์ชิพ ล...

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพ ลีก 2015

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

                วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ให้ก...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมคณ...

Read more

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล...

Read more

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา…

อบรม"ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ผ...

Read more

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

ประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก

                14 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมการประชุมสภากาแฟจังหวัดตาก ...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่…

ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินฯ

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงป...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2558

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้...

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวฯ

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายประวัตร พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ...

Read more

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

พิธีปิดกองลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.S.A.T.C.)

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมห...

Read more

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดรอบกองไฟและเยี่ยมค่ายลูกเสือ

                วันที่ 6 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะ เดินทางยังโรงเรียนบ้านแม...

Read more

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

พิธีเปิดลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง S.S.A.T.C.

              นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2ิ เป็นประธานในพิธีเปิด กา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทำ 5 ส.

            บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดห้องทำงาน ปรับภูม...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบอ่านรู้เรื่องและสื…

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ PISA

                วันที่ 30 เมษายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบ...

Read more

เยี่ยมศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว

เยี่ยมศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว

        นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบระดับชาติชั้น ม.3 ของนักเรียนประเทศเมียนม่าร์ พร้อมกันทั่วประเทศ 27-29 เ...

Read more

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ผู้เสียสละ

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ผู้เสียสละ

                นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ผู้เสีย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุม รองฯ ผอ.กลุ่มและศึกษานิเท…

 สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุม รองฯ ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์

                วันที่ 28 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.เขต...

Read more

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2

ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.ตาก เขต 2

              วันที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้...

Read more

รถน้ำดำหัว-ขอพร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

รถน้ำดำหัว-ขอพร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

                วันที่ 27 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.ต...

Read more

รัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

              นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซู…

สพป.ตาก เขต 2 จัดแข่งขันครอสเวิร์ด เอแมท คำคมและซูโดกุ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซ...

Read more

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

            วันที่ 21 เมษายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

Read more

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

ชาว สพป.ตาก เขต 2 รดน้ำดำหัว-ขอพร นายอำเภอแม่สอด

                วันที่ 21 เมษายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 เข...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001402577
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
38
1913
10494
1383231
29218
34564
1402577

Your IP: 54.211.96.99
วันนี้วันที่ : 2015-05-23 03:52:52