ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

1234
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-535-012

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

1454975 10151902034523113 1760500434 n1424501 786173154741681 310861325 n1424553 10151902033288113 109767445 n1450242 10151901915893113 982725145 n1461154 786173631408300 555239530 n

25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นำโดย นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ ผู้กำกับ ผู้บังคัญบัญชาเหล่าลูกเสือ ได้จัดงาน “วชิรวุธ” ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแต่พระองค์ท่าน และคณะครู นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก.2

 


P1060399วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อ ประกอบพีธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือ-เนตรนารี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อประกอบคุณความดี

s1s2s3s4s5s6
เมื่่อวันที่ ๒๗ พฤษจิกายน ๒๕๕
๖ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 โดย มี ท่านจ.ส.ท.ศักดิ์ดนัย  พฤกษ์เจริญ  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔   เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกองลูกเสือ เข้าร่วมในพิธี  ในพิธีฯ มีการถวายราชสดุดี ถวายพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งจัดถึงเป็นประจำปี 

31254

เนื่อง ในวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและลุกเสือไทย  ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า อยู่หัว  รัชกาลที่  6  ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีจึงได้จัดพีธีถวายบังคมราชสุดดีพระบรมราชานุสรณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

DSCF7331DSCF7081DSCF7085DSCF7137DSCF7151DSCF7193DSCF7309

ทางโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2556 ขั้นในวันที่ 27 พ.ย.  2556  โดยได้รับเชิญทีมวิทยากร
ประจำศูนย์อนามัยบ้านปางส่างคำ  รวมทั้งคณะครูได้ร่วมให้ผู้ปกครองทดลองเข้าฐานการเรียนรู้และผลิต
สื่อการเรียนการสอนต่างๆขึ้นมาเอง

DSC04074 resizeDSC04072 resizeDSC04073 resize

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ โดย ผอ.สงกรานต์  ยาโนยะ  ได้มอบหมายให้ครูจินตนา  จิตต์จริง   ครูวิโรจน์  คำน่าน  และครูศรัณยา  จันทรางกูล  ได้ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและจัดนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ของโรงเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ ปวช. และปวส. สาขาต่างๆ จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่สาขาช่างยนต์  ช่างกล ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี การขาย  เสื้อผ้าและการโรงแรม  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนโดย เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พิจารณาเลือกที่จะศึกาต่อในสายอาชีวะต่อไป

1452504 617686454934222 681753569 n1003948 617686081600926 2039089445 n1392454 617688414934026 912676660 n1425599 617685548267646 1757576214 n1459287 617688044934063 194129843 n1461274 617683758267825 1519130833 n

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบิดาของการลูกเสือไทย

99111222333444555

เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ได้จัดงาน “วชิรวุธ” ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแต่พระองค์ท่านเป็นประจำปี ข่าว : โดย ครูญาณีรัตน์ มงคลชื่น

DSC00231DSC00262

25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนรวมรวมไทยพัฒนา 4 นำโดย นายบุรินทร์ ขันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายวิชิต ศรีจันทร์ตรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ ผู้กำกับ ผู้บังคัญบัญชาเหล่าลูกเสือ ร่วมกิจกรรมพิธีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป.ตาก.2

DSC04033 resizeDSC04002 resizeDSC04012 resizeDSC04056 resize

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  นำโดย ผอ.สงกรานต์  ยาดนยะ  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ครูวิโรจน์ คำน่าน ครูยุพิน  สุขมา ครูศรัณยา  จันทรางกูล  ครูธนพร  กองคำ  ครูจอมขวัญ  ใจยอด  และครูพรปวีณ์  สิงหเดช (พนักงานราชการฯ)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีวันวชิราวุธขึ้น  โดยมีพิธีดังนี้คือ
1) ถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
2) ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงได้พระราช ทานกำเนิดกิจกรรมลูกเสือขึ้นในประเทศไทย
3) ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
       การจัดกิจกรรมวันวชิราวุธของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ครั้งนี้มีลูกเสือสำรอง เข้าร่วมจำนวน 10 นาย ลูกเสือสามัญเข้าร่วมจำนวน 13 นาย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมจำนวน  11 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 7 นาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 นาย อีกทั้งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์คณะยุวกาชาดของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!!

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ กลุ่มแม่กุ-มหาวัน ร่วมรณรงค์กิจกรรม "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ" โดยการแจกสติ๊กเกอร์ที่ สพฐ.ร่ว...

Read more

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมวิชาการกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมงานด้านวิชาการของคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่ม โรงเรียนแม่กุ-มหาวัน อำเภอแม่สอด โดยมีรอง ผอ.เขต...

Read more

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

เปิดกีฬา กรีฑานักเรียนอำเภอพบพระ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอพบพระ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตา...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

สพป.ตาก เขต 2 ต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร

20 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ และคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ให้การต้อนรับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้ช่วยผ...

Read more

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

กีฬา กรีฑา แม่ระมาดเกมส์

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่ระมาด ครั้งที่ 8 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เป็นประธานใ...

Read more

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

ผอ.เขตฯ เยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางส้าน กลุ่มพะวอ-ด่านเเม่ละเมา เพื่อตรวจดูสภาพโดยทั่วไปในโรงเรียนและเยี่ยมห้องเรียน เ...

Read more

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดที่ชนะเลิศระดับประเทศ แข่งขันท่องพระสูตร พ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง เพื่อประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับคณะครู ในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพร...

Read more

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับร…

คณะนิเทศลงพื้นที่แนะนำและเตรียมความพร้อม รร.ขอรับรางวัลฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 คณะนิเทศ แนะนำและเตรียมความพร้อม โรงเรียนที่เสนอขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้านิเทศที่ ร.ร.เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด ประกอบด้วยนายพงศกรณ์ ท...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สพป.ตาก เขต 2 สัญจร พบเพื่อนครู ปี 57

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมษศึกษาตาก เขต 2 จัดการโครงการ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูปี 2557"ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นทั้ง 5 อำเภอชายแดนในสังกัด ...

Read more

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

ประชุม รองฯ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและการเตรียมการ...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียน…

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.โรงเรียนในโอกาสย้ายฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสงกรานต์ ยาโนยะ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ โดยมี ศน.สุวิม...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่สอด

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในเขตอำเภอแม่สอด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผอ.เขต ได้แนะนำตัวกับส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.พบพระ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" พื้นที่ อ.พบพระ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู อ.อุ้มผาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดโครงการ "สพป.ตาก เขต 2 พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2557" โดยกิจกรรมในภาค...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมทอดกฐิน ณ อำเภออุ้มผาง

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับนายพัน ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และอดีตรองผู้ว่าราชการ...

Read more

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนา…

โครงการ"มอบไออุ่น จากอุ่นไอรัก ให้น้องคลายหนาว"

2 พ.ย. 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เยือนพื้นที่อำเภออุ้มผาง ณ โรงเรียนชุม...

Read more

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นค…

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

วันที่ 1 พ.ย. 57 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 2...

Read more

พิธีเปิด "นกแล ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1"

พิธีเปิด "นกแล ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "นกแล ฟุตซอล คัพ คร้งที่ 1" ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล คุณขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงกา...

Read more

Conferrence โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย…

Conferrence โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายธเนศ เวทมาหะ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนส์ ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต ...

Read more

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศ สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประ...

Read more

อบรมการจัดการเรียนประวัติศาสตร์ฯ

อบรมการจัดการเรียนประวัติศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และส...

Read more

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบบุคคลสำคัญ

นาย อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าพบนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวั...

Read more

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระ…

เยี่ยมสนามแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตพื้นที่ฯ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เดินทางเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจ...

Read more

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

ผอ.เขตฯ คนใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ให้การต้อนรับนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คนใหม่ในโอกาสเ...

Read more

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ร่วมประการ conferenc จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วม เพื่อสร้างความ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)ส…

อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับวิทยากร

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อ การเรียนการสอน สำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อดำเ...

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนส…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการห้องเรียนสาขา

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาห้องเรียนสาขาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึ...

Read more

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยกิจกรรมภายในงานมีการแส...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001129698
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
563
1022
563
1118293
33590
46044
1129698

Your IP: 54.204.73.126
วันนี้วันที่ : 2014-11-23 16:48:20