ประวัติ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
    ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

_________________________

myoffice
myoffice2
1394
alternativebanner
222222222
tt
link image-20110503-152555
link image-20121228-152423

 เบอร์ติดต่อภายใน

โทร.055-536-548,055-536-549

โทรสาร.055-531-930

1.หน้าห้องผอ.สพป. ต่อ 116
2.ส่งเสริมฯ ต่อ 115
3.นโยบายและแผน ต่อ 109
4.งานบุคคล ต่อ 110
5.การเงินฯ ต่อ 107,108
6.อำนวยการ ต่อ101
7.ศึกษานิเทศฯ ต่อ 114
8.เอกชน ต่อ 123
9.ตรวจสอบภายใน ต่อ 104
หน้าหลัก

123467898910111213

วันที่ 16 มกราคม  2556  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีนำโดยท่าน  ผอ. นงนุช  ชุมภูเทพ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  เข้าร่วมกิจกรรมวันครู  ณ  โรงเรียนพบพระวิทยาคม  โดยช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของคณะครูกลุ่มอำเภอพบพระ  ซึ่งโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีได้เข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกลุ่มโรงเรียนช่อง แคบ - คีรีราษฎร์  และภาคค่ำมีการพบปะสังสรรค์เพื่อนครู  มีการประกวด้องเพลง  และการแสดงต่างๆ มากมาย

 

 DSC2731 DSC2735 DSC2761 DSC2762 DSC2798 DSC2810 DSC2821

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ลำพอง  จันทรถาวร จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาให้ความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบโอเนต แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2557 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 และคณะครูจากทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำเทคนิคและวิธีคิดไปประยุกต์ใช้ในการสอบโอเนตต่อไป

DSC01110DSC01134DSC01174DSC01191DSC01201DSC01207DSC01227DSC01240DSC01243

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายสุเนต รักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการครูและลุคลากรทางการศึกษา อำเภอพบพระ และร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เกม นันทนาการและกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ของครูและงานเลี้ยงสังสรรค์ในภาคค่ำ ซึ่งการจัดงานวันครูมีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ การระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูทุกสังกัด ในปีนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "ครูดีศรีพบพระ" จำนวน 8 คน ได้แก่ สายผู้บริหาร นายสิรภพ หลอมทอง สายผู้สอน นางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์ นางสาวรุจิรา กวางวิเศษ นางสาวภิลัยพร ฉิมพาลี นายชานนท์ กิ่งพวง นายกิตติคุณ เทพคำอ้าย นายนิรุตต์ ธัญเจริญ และนางมยุรี วงศ์สวัสดิ์

IMG 4905IMG 4191IMG 4195IMG 4196IMG 4209IMG 4642IMG 4219IMG 4664IMG 4750IMG 4680

วันที่ 17-18 มกราคม 2557  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 จัดกิจกรรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทน มีระเบียบวินัย และส่งเริมให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

001002003005005006007008009010

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากนายวิชิต อำพลรุ่งโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การแสดงของชุมนุมนาฎศิลป์ การเล่นเกมแจกของรางวัล การจับฉลากของขวัญจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในอำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด

IMG 5179IMG 5183IMG 5214IMG 5223IMG 5228

วันที่ 18 มกราคม 2557 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันพระนเรศวรมหาราชเพื่อ ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

IMG 4706IMG 4726IMG 4839IMG 4841IMG 4843IMG 4847IMG 4971IMG 5027

วันที่ 16 มกราคม 2557 นายวิมล  แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย  ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูเพื่อ รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งมีพิธีทางศาสนาและมอบรางวัลครูดีเด่น โรงเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ ส่วนช่วงบ่ายและช่วงเย็นมีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง เพื่อนครูโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอแม่สอด และโรงเรียนแม่สอดได้รับรางวัลดีเด่น ดังนี้ นายวิมล  แปงติ๊บ ได้รับรางวัลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้บริหารศึกษา นายวิมล  แปงติ๊บ ครูที่ประพฤติดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โรงเรียนแม่สอดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบูทประเทศที่น่าสนใจเปิดบ้านอาเซียน

DSC 0338DSC 0373DSC 0374DSC 0389DSC 0399DSC 0409

วันที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายอานันท์ จำปานิล พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ร่วมกิจกรรมงานวันครู ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม โดยภาคเช้า มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภาคค่ำมีการพบปะสังสรรค์เพื่อนครู ซึ่งโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ประกวดแข่งขันร้องเพลงพร้อม แดนเซอร์

1425 10201203185952976 854591196 n1517582 10201203190433088 1971351344 n1546186 10201203187153006 130193807 n

นายสมเจตต์ ครุฑปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ มอบผ้าห่มและชุดกันหนาวให้กับนักเรียนที่ได้รับจาก จากสพป.ตากเขต 2 

DSC06239 resizeDSC06246 resizeDSC06263 resizeDSC06272 resize

วันที่ 16 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้  โดย ผอ.สงกรานต์ ยาโนยะ  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปร่วมพิธีวันครู ปี 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปเทศบาลนครแม่สอด  และร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครูและงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด  การร่วมพิธีวันครูในครั้งนี้ เพื่อได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูทุกสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขต

Prev Next Page:

สพป.ตาก เขต 2 ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปราม…

 สพป.ตาก เขต 2 ลงนามข้อตกลง..การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                  วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดพิธีลงนามบั...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัด...ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

สพป.ตาก เขต 2 จัด...ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

                  นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธ...

Read more

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กุน้อย

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ...

Read more

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-…

อบรมขยายผลการเรียนการสอนตามแนวทาง (BBL)กลุ่มพบพระ-วาเล่ย์

                วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลัง

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยนาย...

Read more

ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

 ประชุมแก้ปัญหาการออกเลขทะเบียนถานะเด็กต่างด้าว

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ....

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมคณะทำงานติดตามฯจุดเน้น สพฐ.

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเส…

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนส...

Read more

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

                ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2558 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2...

Read more

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

งานเลี้ยงส่งน้องตั้ง อาทิตย์ รวมสิทธิ์

                วันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่งนายอาทิ...

Read more

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลั…

ประชุมจัดทำหลักสูตร"ชุดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยฯ"

                วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนท เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตา...

Read more

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเม…

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลฯ (PISA)

              วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

สพป.ตาก เขต 2 บรรจุครูครั้งที่ 5/2558

                วันที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการบรรจุและแต่งต...

Read more

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่…

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ระยะที่ 3

                วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอ...

Read more

อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

 อบรมขยายผล BBL กลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา

              วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอโทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลการจั...

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทย…

ต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61

                วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายสุภาพ เขื่อนแก้ว แ...

Read more

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

คณะผู้ตรวจจาก สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต...

Read more

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

ประชุมกลั่นกรองย้ายครู สายผู้สอน

                วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรอง...

Read more

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒน…

อบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL

              วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้จัดการอบรมขยายผลการจัดกิจก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

 สพป.ตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย

              วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เข...

Read more

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรง…

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยม

                วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้บร...

Read more

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนได้ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2

                ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการนำของนาย...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สพป.ตาก เขต 2 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การ…

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลศูนย์การเรียนต่างด้าว

            วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบั...

Read more

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

ประชุมครูกลุ่มแม่กุ-มหาวัน

                นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤ…

สพป.ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จัดสอบประเมินคว...

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสม…

อบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)

                 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายเจิดจ้า น้อยส...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุ…

สพป.ตาก เขต 2 รับรายงานตัว ผอ.และรอง ผอ.เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแ...

Read more

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

สพป.ตาก เขต 2 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2558 โ...

Read more

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน สังกั...

Read more

หนังสือราชการ / ติดตามงาน

กิจกรรมโรงเรียน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ระบบสมาชิก

001477064
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
723
1331
3262
1463520
8857
48591
1477064

Your IP: 54.162.167.40
วันนี้วันที่ : 2015-07-07 14:10:20