MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
 
 

 

 

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารสื่อ


ประจำรถ Mobile Library

 

ดาวโหลดเอกสาร

สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ตามที่ สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


สพป.ตาก เขต ๒ ดำเนินการยกเลิกประกาศดังกล่าว
รายละเอียด

41447975 1826063974138469 7761935244600541184 n

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2561-2565 ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผน โดยใช้กระบวนการ SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในของ สพป.ตาก เขต 2 มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สพป.ตาก เขต 2 ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเตืม

 

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน สพป.ตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลด EXCEL

ดาวโหลด PDF

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

 

 การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

(กรณีไม่เกิน 50 คน)

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

 (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)

 

การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

 

กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางชนกชนม์ มั่งลำพูน

นายพรเทพ เกื้อเม่ง

นางนิธินัน์ รัฐจิตติพงศ์

นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์

นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม

นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร

นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์

อำนวยการ

นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ

นางระพีพร ทองคำ

บริหารงานบุคคล

นางสาวกาญจนา ทองคำมา

นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

นางสาวทิพวรรณ   ลาวเมือง 

นางกันยารัตน์  บุญมาลีรัตน์

นางสาวอินทิรา  ประดับชัย

นางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง

นางสาวมาลี   เจริญพนาวัลย์

นางจันทนาทองอ่วม  ตำแหน่ง

นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ์

นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่

นางนงลักษณ์  อุดมวงษ์

นางอุบลรัตน์  บุญลือ

นางกรรวี  ทองสองแก้ว

นางพรรณภัทร  กองมณี

นางสาวทิฆัมพร  คำน่าน

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นายศุภกิจ ภู่จันทร์ 
Page 1 of 15

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488