queen67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • admin

1 13

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสอยาง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้จัดกิจกรรมทำบุญทำวันแม่ ถวายพระพร มอบรางวัลแม่ดีเด่น และกิจกรรมบอกรักแม่ ฯลฯโดยได้จัดกิจกรรมทำบุญทำวันแม่ ถวายพระพร มอบรางวัลแม่ดีเด่น และกิจกรรมบอกรักแม่ ฯ

1 1

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)ได้รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม 8 เป้าหมายหลักของโครงการต่อท่านดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการสำนักงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

1 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เปิดอบรมโครงการแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี2562 ให้กับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่กุมหาวัน จำนวน 120 คน  ในการนี้นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู จำนวน 5 ท่าน  และนักเรียน จำนวน 20 คนเข้าอบรมพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียนแกนนำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะและการเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

20190808 190815 0001

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาผู้ให้ กำเนิดซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทย โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่ทหารพรานจาก กองร้องทหารพรานที่ ๓๕๐๖, เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.แม่สอง ผู้นำนำชุม ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม เป็นจำนานมากซึ่งมี นางจันมา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี

1 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายมานะ โตสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักอ่านและนักเขียนที่ดีอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหันมาอ่านหนังสือ และจดบันทึกความรู้ตามรอยพระองค์ท่าน ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมตอบคำถามความรู้จากห้องสมุดเพื่อจับฉลากสอยดาว การทำที่คั่นหนังสือ ประกวดวาดภาพระบายสีห้องสมุดในฝัน แข่งขันเล่นเกมส์อักษรไขว้ แต่งคำขวัญในหัวข้อประตูความรู้สู่โลกกว้าง และการเพ้นท์กะถางต้นไม้ สำหรับกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจการอ่าน และค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือและตำรามากยิ่งขึ้น สวนกระแสกับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแทนที่หนังสือตำราที่มีคุณค่าและหลากหลาย

1 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมคณะครู นักเรียน ต้อนรับทางคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ได้แก่นายดุษิต  โพธิ์ทอง นางสาวเยาวลักษณ์ โตอินทร์ และ นางสาวเธียนรัตน์ ธีระพิบูลโดยคณะกรรมการได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรค ซึ่งทำให้โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นออย่างดี ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดี

1 1

3 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจัดกิจกรรม วันภาษาไทย งานสัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการ เนื่องในวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีกิจกรรมการออกบูทให้ความรู้และร้านค้าจำหน่ายอาหารประจำชาติอาเซียนพร้อมด้วยเกมสนุกสนานให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม

1 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านอู่หู่ นำโดยนายธีรโชติ  คงคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่หู่ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับอบต.แม่ต้าน ได้จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด เด็กอู่หู่ เก่ง ดี มีความสุข เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงการส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218529552668 190815 0024

วันที่ 2 สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยคณะครู จัดงานวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488