MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • adminแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน และครุภัณฑ์การศึกาาให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

71186686 2376004049150396 6163983681347125248 n

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำบุคลากรเข้าร่วมประชุม CLUSTER 17 เปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานเปิด “เวทียกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)” พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster17) (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสำคัญ (Flagship Project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 อาทิเช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2,โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โครงการทวิศึกษา สพป.ตาก เขต 2 เป็นต้น ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

778961

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาและประเมินโรงเรียนคุณภาพ อำเภอแม่สอด ในโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอแม่สอด ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดให้มีการประเมินรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ระดับทอง โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วม ได้รับเกียรติจากนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ประกวศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน และครุภัณฑ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   รายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อ.แม่สอด เรื่อง ยกเลืกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน และครูภัณฑ์การศึกาาให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้น?ี่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดคาราอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 164

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488