MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed

IMG 1363

อบรม EGP

S 75530247

นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับผู้บริหารและตัวแทนโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เมื่อเร็วๆนี้

IMG 0980

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมเขตสุจริต

IMG 1304

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มแม่ตาว-พระธาตุผาแดง ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด โดยมีนายประกาศิต คำสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านไม้กะพง ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิ๊ก

1 1

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู และนักเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียนโดยให้สภานักเรียนให้ความรู้และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันไข้เลือดออกหน้าเสาธง ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

1 1

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแกนนำเยาวชนรักษ์พงไพรฯ ปีการศึกษา 2561  โดยมีนายนวนพ  ระมาศจาย  เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.4-6 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพรฯ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้รักษาป่าไม่ ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและการคัดแยกขยะ 3RS ในโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป

1 1

ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 พร้อมคณะครูนักเรียนช่วยกันซ่อมแซมต่อเติมห้องเรียนที่โรงเรียนสาขาพะดี

1 1

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษ์ธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการอนุรักษ์ต้นไม้ และรักธรรมชาติในชุมชนและประเทศชาติต่อไป

1 17

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง เปิดเวทีในการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน และช่วยกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนให้ดียิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการยังแนะนำข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ และคณะครูทุกท่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับคณะครูเป็นอย่างยิ่ง

Page 1 of 123

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488