MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed

1 1

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านห้วยนกกกได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน การวาดภาพระบายสี และการการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนอีกด้วย

1 1

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  นำโดยคุณครูพรหมนิมิตร ลอยสง  รักษาราชการแทน กล่าวเปิดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านอบายมุขต่างๆและร่วมรณรงค์ป้องกันและขจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ หมู่บ้านห้วยนกกก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

1 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 ได้จัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทยมากมายเช่นการแข่งขันเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี การเป็นยอดรักอ่าน การอ่านทำนองเสนาะและอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการแสดงตัวละครในวรรณคดีต่างๆมากมายสร้างความสนุกสนานความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และในภาคบ่ายทางโรงเรียนมีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตั้งสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน และที่สำคัญเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนรู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัยซึ่งกันและกันอีกด้วย

1 1

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีรโชติ คงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่หู่และคณะครู  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันสำคัญทางภาษาไทย  และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด

{gallery/actarea/1170{/gallery}

1 1

26  มิถุนายน 2561 นางหรรษา ศิริพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ เต้นแอโรบิครวมพลังต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันป้ายรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปประกวดคำขวัญและแข่งขันวาดภาพระบายสี กิจกรรมRe X- RAY นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนาม MOU เครือข่ายสถานศึกษา การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

1 10

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวสันต์ รอตเอี่ยม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทยเช่นการแข่งขันเขียนเรียงความ คัดลายมือ วาดรูประบายสี การตอบคำถาม สร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

1 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านภาษาไทยมากมายเช่นการแข่งขันเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี การเป็นยอดรักอ่าน การอ่านทำนองเสนาะและอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการแสดงตัวละครในวรรณคดีต่างๆมากมายสร้างความสนุกสนานความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และในภาคบ่ายทางโรงเรียนมีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตั้งสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน และที่สำคัญเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนรู้แพ้รู้ชนะและการให้อภัยซึ่งกันและกันอีกด้วย

1 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภออุ้มผาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จ.ตาก

1 1
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี เป็นคนที่รู้วิชา
...ขอน้อมวันทา บูชาพระคุณครู

1 1

วันที่ 14  มิถุนายน 2561  โรงเรียนบ้านหัวฝาย  นำโดยนายประกาศิต คำสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561  เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย

Page 1 of 125

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488