MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
อบรม

อบรม (19)

13716243 1478353242190872 8365486298208571687 n

23 กรกฎาคม 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา โปรแกรม Acc Online ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอแม่สอด และแม่ระมาด โดยนายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ

21726

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง.ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้พ่อ แม่ ผู้
ปกครองเด็กปฐมวัย อำเภอท่าสองยาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) โดยมีศึกษานิเศษ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

13626959 1028180667260141 1957159513175190049 n

วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดศิลาลาด ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

13606678 1027193494025525 1925003550333513030 n

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูสุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 โดยมีครูสุขศึกษา โรงเรียนกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เป้าหมาย ป.ป.ส. เข้าร่วมอบรม 49 โรงเรียน วิทยากรช่วงเช้า บรรยายโดย นายศราวุธ ทังดิน ปลัดอำเภอแม่สอด วิทยากรภาคบ่าย บรรยายโดย นายปรีชา เพื้ยนสำอางค์ นักจิตวิทยาชำนาญการ และ นางอำพร แย้มสวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแม่สอด

13590432 1023526614392213 8627225127016095425 n

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผอ.สำนักทดสอบฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในสังกัด ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนา วิลเลจ

13435413 1016400475104827 8873917117115034361 n

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด โดยมีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตากเขต 2 เข้าร่วมอบรมและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

 

13450290 1012249702186571 5909400439779031191 n

ตัวแทนข้าราชการครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมพัฒนา ตามโครงการ "คูปองพัฒนาครู" ประจำปี งบประมาณ 2559 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมวางแผนการนิเทศติดตาม การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้

13432251 1011527348925473 1954242440550071828 n

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อแบบพกพาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายซึ่งได้แก่องค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย บริษัททรู คอปอเรชั่นและมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานข้างต้นดังกล่าวเข้าร่วม

พิธีเปิดมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการดำเนินการของโครงการนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทำงานที่ทันยุคทันสมัยในการใช้สื่อพกพา หรือแท๊ปเล็ตรุ่นหล้าสุดในการจัดการศึกษาแล้ว แต่เป็นความร่วมมือของ 3 องกาณ์หลักของสังคม ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซึ่งรวมกันที่เราเรียกว่าเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด ครูศูนย์การเรียนในองกาณ์ต่างๆ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ ณ ห้องประชุมควีนฮอล โรงแรมควีนพาเลช

Sunday, 22 May 2016 13:09

อบรม microsoft multipoint

Written by

13226991 995843227160552 8129144907305074583 n

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการไฟฟ้าเพื่อการศึกษาและอบรมครูห้องเรียนสาขาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Multipoint โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท โกลว์ จำกัด และมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรให้ความรู้

Sunday, 22 May 2016 13:04

การอบรม RRC แม่อุสุ

Written by

13254035 995838603827681 1485503579352758271 n

เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา สพป.ตาก เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (RRC) ได้จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนห้องเรียนสาขาในอำเภอท่าสองยาง เพื่อเตรียมความพร้อมและรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียน ในครั้งนี้ มีนายสุเทพ คำปาสังค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Page 1 of 2

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488