MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมเขตพื้นที่

Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actare/0655 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

14317339 1075106165900924 4360960559128596799 n

วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมี น.ส.มนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานในพิธีการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต ๒

12376658 965382493539959 497977057519920937 n
วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงาผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Managent Center ของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ 1 (รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบและเป็นแนวทางการรายงานผลข้อมูลตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนำข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรค์งบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนละ 1 คน รวม 150 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

 

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actare/0655 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

15977040 1197166017028271 4951670585401466964 n

นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ ได้มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินงานจัดทำโครงการศึกษาหมู่บ้านของเรา (ประวัติศาสตร์เดินเท้าขึ้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะการค้นหา ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบโครงงาน
๓. เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ในพื้นที่ของ สพป.ตาก เขต ๒ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
เชิงปริมาณ
๑. พัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ของ สพป. ตาก เขต ๒ จำนวน ๑๓๐ คน 
๒. พัฒนานักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน 
๓. จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานการค้นคว้าที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จำนวน ๕ เล่ม (๕อำเภอ) 
 เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการสืบค้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร์
๓. ครูผู้สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ฝึกฝนทักษะการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายและลงสู่การปฏิบัติถึงห้องเรียนอย่างแท้จริง
๔. การระดมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ เป็นครูต้นแบบ ช่วยพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและเพื่อจัดทำข้อมูล และสร้างเครือข่ายการติดตามอย่างเป็นระบบหลังจากฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด

{gallery}actare/0655{/gallery}

S 5547130222978

โครงส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อแบบพกพาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สพฐ. สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น โดยมุ่งหวังว่าจะเพิ่มทักษะการรู้หนังสือและการคำนวณขั้นพื้นฐานของเด็กข้ามชาติ เด็กชาติพันธุ์ เด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาส ตามบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบพกพาแบบพหุภาษา และสื่อไอซีที โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมจำนวน 20 แห่ง และศูนย์การเรียนฯ จำนวน 10 ศูนย์ โดยในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการ มีการแลกเปลี่ยนแรียนรู้ จับกลุ่มนำเสนอต้นแบบการจัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากรจาก สพฐ. ทรูปลูกปัญญา และ UNESCO จัดระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมควีนฮอลล์โรงแรมควีนพาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก

 

17160706 1469741389737315 337143259 n

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ จัดโดย ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด

13435413 1016400475104827 8873917117115034361 n

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด โดยมีครูวิชาการจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตากเขต 2 เข้าร่วมอบรมและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

 

14485148 1100362190041988 5239683949706480398 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได้ดำเนินการโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการ ครูทะเบียนและวัดผลด้านการสรุปผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โดยมีนายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SCHOOLMIS ในการออกเอกสารหลักฐานงานด้านระเบียนแสดงผลการเรียน ตามแบบ ปพ.1,2,3 และแบบรายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล หรือ ปพ.5,6
ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นครูจากทุกโรงเรียน ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผล 1 คน รวมทั้งหมด 232 คน และคณะกรรมการดำเนินการ คณะวิทยากรจำนวน 25 คน
สำหรับคณะวิทยากรเป็นครูผู้สอนที่ดูแลรับผิดงานระบบโปรแกรม งานวิชาการ และงานการกรอกข้อมูลผลการเรียน จากโรงเรียนในสังกัด และนายดุสิต เทพอาวุธ ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่พัฒนาโปรแกรมการประมวลผล ปพ.5 และ ปพ.6 จากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมควีนฮอลล์ โรงแรมควีน พาเลช

18301433 1315860738492131 5839894101912727689 n

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

13432251 1011527348925473 1954242440550071828 n

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อแบบพกพาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายซึ่งได้แก่องค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย บริษัททรู คอปอเรชั่นและมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานข้างต้นดังกล่าวเข้าร่วม

พิธีเปิดมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการดำเนินการของโครงการนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทำงานที่ทันยุคทันสมัยในการใช้สื่อพกพา หรือแท๊ปเล็ตรุ่นหล้าสุดในการจัดการศึกษาแล้ว แต่เป็นความร่วมมือของ 3 องกาณ์หลักของสังคม ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซึ่งรวมกันที่เราเรียกว่าเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด ครูศูนย์การเรียนในองกาณ์ต่างๆ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ ณ ห้องประชุมควีนฮอล โรงแรมควีนพาเลช

IMG 0094

นายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2
(gallery}actarea/0834{/gallery}

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488