MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Thursday, 01 October 2015 21:37

Child Show สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 2558

Rate this item
(1 Vote)

01

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดงานมหกรรม Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างต็มศักยภาพของแต่บุคคล เพื่อคัดครูและนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ
- การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษาวิชาการของนักเรียน
- การจัดกิจกรรมภาพความสำเร็จการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- การจัดประกวดกิจกรรม OBEC AWARDS
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทยทุกคนได้รู้จักพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 1,004 ทีม มีนักเรียนเจ้าร่วมแข่งขัน 2,397 คน มีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมมากมาย อาทิ เช่น
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- โรงเรียนในสังกัดเอกชน
- โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน (ตชด.)
- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ชมภาเพิ่มเติม

Read 1339 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488