Print this page
Thursday, 27 August 2020 18:18

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก นำโดยคุณรุ่งเพชร ม่วงมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมด้วยนายอธิวัฒน์ ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมหาวัน นำบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองชายแดนแม่สอด มุ่งเน้นให้เด็กสามารถแก้ปัญหาและเข้าใจถึงความรุนแรงหลากหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนโดยมีนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนร่วมรับฟังและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Read 1066 times