Print this page
Sunday, 15 March 2020 17:06

โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายภาณุวัฒน์ ยะเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่พี่ ป.๖ และบัณฑิตน้อยเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ และเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีเด็กที่ได้ผ่านการประเมินความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จำนวน ๒๒ คน และจบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐ คน

Read 789 times