Print this page
Sunday, 15 March 2020 16:53

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นำโดยว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยเอกนิคม  สิงทยม  ผู้จัดการทีม  นายเพชรสุพรรณ วิทยาประดับผู้ฝึกสอน นายนิรุจ ทับทิมหิน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวพัชรินทร์ หล้าคำ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ซึ่งได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตามประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย
๑. ประเภทการต่อสู้
๑.๑ รุ่นยุวชน ๑ (อายุ ๑๐ – ๑๒ ปี)
• ชนะเลิศ รุ่น A ชาย น้ำหนัก ๒๖ – ๒๘ กิโลกรัม เด็กชายทัศนัย แซ่ยั้ง
• ชนะเลิศ รุ่น A หญิง น้ำหนัก ๒๖ – ๒๘ กิโลกรัม เด็กหญิงชินาธิป ธนวัฒน์ปรีชา
๑.๒ รุ่นยุวชน ๒ (อายุ ๑๓ ข ๑๕ ปี)
• ชนะเลิศ รุ่น D หญิง น้ำหนัก ๓๙ – ๔๒ กิโลกรัม เด็กหญิงสุมาลี แซ่ม้า
๑.๓ รุ่นเยาวชน (อายุ ๑๖ – ๑๘ ปี)
• ชนะเลิศ รุ่น B ชาย น้ำหนัก ๔๓ – ๔๗ กิโลกรัม นายสุทัศน์ นพรัตน์บุญ
๒. ประเภท เดี่ยวปันจักลีลา
• ชนะเลิศ รุ่นยุวชนหญิง (รุ่นอายุ ๑๐ – ๑๒ ปี) เด็กหญิงชินาธิป ธนวัฒน์ปรีชา
• ชนะเลิศ รุ่นยุวชนชาย (รุ่นอายุ ๑๐ – ๑๒ ปี) เด็กชายทัศนัย แซ่ยั้ง
• ชนะเลิศ รุ่นยุวชนหญิง (รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๔ ปี) เด็กหญิงสุมาลี แซ่ม้า

@TA TOK TAK @Ta tok tek


Read 1092 times