Print this page
Wednesday, 19 February 2020 20:57

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดกิจกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำโดยนายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน และคณะผู้กำกับลูกเสือ จัดกิจกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 175 คน ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 346 อำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรค่ายนำโดย ร.ต.ต.สุรวิช คุรุเจริญ ตำแหน่ง รอง สว.(ป.) ร้อย ตชด.346 หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมค่าย  เพื่อให้นักเรียนเกิดความกล้า ความอดทน ความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความเป็นระเบียบวินัย ทักษะชีวิตต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

Read 501 times