Print this page
Monday, 20 January 2020 14:36

ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9)

Rate this item
(0 votes)

20200107 200120 0004

นายภานุเดช ปีภา ครูวิชาเอกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯรับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 9) ประจำปี พุทธศักราช 2562

Read 52 times