MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Saturday, 09 November 2019 06:31

ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ จ.ตราด

Rate this item
(0 votes)

28463

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำไปปฏิบัติและมอบนโยบายสู่โรงเรียน ทั้งนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รก.เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายแก่ที่ประชุมว่า ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร จะใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยเลขาธิการฯ เป็นผู้ประสานงาน สื่อสาร นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกในระดับภูมิภาค ระดับคลัสเตอร์ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะลงพื้นที่ในระดับภาค เขตพื้นที่กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และคลัสเตอร์ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ประการที่ 1 คือคุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือการใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือการสอนภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจังด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่ 4 ด้านเทคโนโลยี คือ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่เราต้องหารือกันต่อไปคือการพัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล รวมถึงการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และช่วยกันแก้ปัญหา โดย สพฐ. จะลงพื้นที่ในกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อรับทราบข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร จะร่วมกันแก้ไขพัฒนาอย่างไรให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังร่วมรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ยังได้มอบนโยบายว่าให้งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี รวมทั้งลดงานอบรมสัมมนา ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอย่างเช่นภัยธรรมชาติ ก็ต้องให้การช่วยเหลือทันที และยังฝากเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน การลงโทษเด็กที่เกินความพอดี การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ให้เราช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง รวมถึงการรับนักเรียน ปี 2563 โรงเรียนแข่งขันสูง ก็ให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะปีนี้ การรับนักเรียนต้องมีความยืดหยุ่น “ขณะที่การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือโรงเรียนขนาดเล็กสแตนด์อะโลนในพื้นที่ห่างไกลบนเกาะแก่ง และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เราก็ต้องหาวิธีการพัฒนาแบบร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน เพราะสิ่งที่สำคัญคือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งการขับเคลื่อนจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นเอง” รก.เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

Read 582 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488