Print this page
Wednesday, 09 October 2019 15:32

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีืีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 98 คน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยที่ 346 อำเภอแม่สอด จ. ตาก  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและภูมิต้านทานที่ดี เสริมสร้างกระแสค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางจิตใจคนในครอบครัว สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดเพื่อให้มีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและที่สำคัญให้นักเรียนเยาวชนเฝ้าระวังเรื่องสารเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการเสพหรือการขาย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมงคล คบสระน้อย ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ประธานในพิธีเปิดการอบรม

Read 121 times