Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actara/1614 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Print this page
Wednesday, 09 October 2019 14:52

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Rate this item
(0 votes)

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actara/1614 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

1 1

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ดังนี้
     1. นางสาวณริดา พรหมรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุ้มผาง บรรยายในเรื่อง "อนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์"
     2. นางสาวอังคณา เมฆอากาศ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุ้มผาง บรรยายในเรื่อง "ความรักในวัยเรียนกับการเตรียมตัวเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ"
     3. นายธีระพล คีรีศมน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเปิงเคลิ่ง  ในกิจกรรม "ฝึกทักษะการปฏิเสธ และทักษะการป้องกันในวันรุ่น"
     สรุปท้ายกิจกรรมด้วยการให้เด็ก ๆ ได้รวมกลุ่ม รวบรวมข้อมูล ความรู้ที่ได้รับและนำเสนอผลงานกับ "กิจกรรมระดมความคิดการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"
     โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้เดินทางมาให้ความรู้กับนักเรียนของเรา เพื่อการนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกับการก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นของเด็ก ๆ ได้รู้เท่าทัน การหลีกเลี่ยง และรู้วิธีป้องกันแก้ไขตนเองได้อย่างถูกต้อง

รายงานโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูธีรนาท

{gallery}actara/1614{/gallery}

Read 137 times